Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 50kWORD 10k
3 september 2020
E-004816/2020
Fråga för skriftligt besvarande E-004816/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Dietmar Köster (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Pietro Bartolo (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Nora Mebarek (S&D), Bettina Vollath (S&D), Kati Piri (S&D), Tanja Fajon (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Javier Moreno Sánchez (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Jonás Fernández (S&D), Clara Aguilera (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), César Luena (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Javi López (S&D), Nicolás González Casares (S&D), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Adriana Maldonado López (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Pina Picierno (S&D), Andreas Schieder (S&D), Irena Joveva (Renew), Charles Goerens (Renew), Karen Melchior (Renew), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Kathleen Van Brempt (S&D), Milan Brglez (S&D), Maria Arena (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Manon Aubry (GUE/NGL), Hannes Heide (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Janina Ochojska (PPE), Billy Kelleher (Renew), Martin Sonneborn (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Vera Tax (S&D)
 Skriftligt svar 
 Angående: Systematiska och samordnade s.k. pusk-backs från de grekiska myndigheternas sida

Den 17 augusti 2020 publicerade New York Times en artikel med rubriken ”Taking Hard Line, Greece Turns Back Migrants by Abandoning Them at Sea”. Artikeln beskriver hur migranter som anländer till Greklands kust vid flera tillfällen har tvingats ut i osäkra livflottar av de grekiska myndigheterna och förts till den turkisk-grekiska sjögränsen, där de lämnats åt sitt öde tills de räddats av de turkiska myndigheterna. Andra har bogserats tillbaka till den turkiska sjögränsen och övergetts där efter det att myndigheterna gjort deras motorer funktionsodugliga, eller lämnats på en obebodd ö eller förts tillbaka till andra sidan gränsfloden Evros utan möjlighet till rättslig prövning.

Är kommissionen medveten om dessa händelser, och kan den bekräfta att de äger rum?

Med tanke på tidningens tillförlitlighet anser vi att de grekiska myndigheterna ägnar sig åt exempellösa, extremt aggressiva och systematiska s.k. push-backs och därmed överträder unionsrätten, närmare bestämt artikel 78.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artiklarna 3 och 4 i kodexen om Schengengränserna, artikel 9 i direktivet om asylförfaranden, artikel 5 i återvändandedirektivet, artiklarna 18, 19.2 och 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt 1951 års flyktingkonvention. Asyl och migration är ett gemensamt EU-ansvar. Överväger kommissionen därför att inleda ett överträdelseförfarande mot den grekiska regeringen?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 15 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy