Parlamentní otázka - E-004894/2020Parlamentní otázka
E-004894/2020

  Nedostatek údajů o kulturních a kreativních odvětvích

  Otázka k písemnému zodpovězení E-004894/2020
  Komisi
  článek 138 jednacího řádu
  Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Radka Maxová (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Petra Kammerevert (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Nicolae Ştefănuță (Renew), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Irena Joveva (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Elżbieta Kruk (ECR), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Monika Beňová (S&D)

  Představitelé mezinárodních organizací, členských států a organizací občanské společnosti upozorňují na nedostatek údajů o kulturních a kreativních odvětvích jako na jednu z hlavních překážek okamžité podpory těchto odvětví, která byla vážně zasažena pandemií COVID-19. Nedostatek údajů byl problémem již před propuknutím této pandemie. Jeho následky jsou však čím dál závažnější a v budoucnu se budou jen zhoršovat. Přesné, vhodné, porovnatelné, monitorované a aktualizované informace, které jsou úzce zaměřené na jednotlivé sektory kulturních a tvůrčích odvětví a pocházejí z oficiálního společného unijního referenčního zdroje, mají klíčový význam pro a) zajištění co nejkvalitnějšího rozhodování a tvorby politik; b) podporu výzkumu a inovací a c) utváření lepších podmínek pro kulturní a kreativní odvětví v budoucnu, a tím i pro společnost EU jako celek.

  Poslední aktualizace: 21. září 2020
  Právní upozornění - Ochrana soukromí