Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 58kWORD 11k
12 Ιουνίου 2020
E-004894/2020
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004894/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Radka Maxová (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Petra Kammerevert (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Nicolae Ştefănuță (Renew), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Irena Joveva (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Elżbieta Kruk (ECR), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Monika Beňová (S&D)
 Γραπτή απάντηση 
 Θέμα: Έλλειψη δεδομένων σχετικά με τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ)

Η έλλειψη δεδομένων σχετικά με τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ) έχει επισημανθεί από εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, κρατών μελών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως ένα από τα κύρια εμπόδια για την άμεση υποστήριξη των ΤΠΔ, που έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Η εν λόγω έλλειψη δεδομένων αποτελούσε πρόβλημα και πριν από την πανδημία. Ωστόσο, οι συνέπειες του προβλήματος επιδεινώνονται και θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται στο μέλλον. Εξάλλου, οι ακριβείς, επαρκείς, συγκρίσιμες, παρακολουθούμενες και επικαιροποιημένες πληροφορίες, με ειδική έμφαση σε όλους τους διαφορετικούς τομείς που περιλαμβάνονται στους ΤΠΔ, από επίσημο κοινό σημείο αναφοράς της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για: α) την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού πολιτικής· β) την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας· και γ) τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους ΤΠΔ, και, με αυτόν τον τρόπο, για την κοινωνία της ΕΕ στο σύνολό της.

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να χαρτογραφήσει με δεδομένα τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στους ΤΠΔ;

2. Πρόκειται να θεσπιστούν μέτρα για τη χαρτογράφηση των ΤΠΔ με παρακολουθούμενα και επικαιροποιημένα δεδομένα σε μακροπρόθεσμη βάση, με εστίαση επίσης στους επιμέρους ενδιαφερόμενους τομείς;

3. Πρόκειται η Επιτροπή να δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία ενός τμήματος της Eurostat που θα επικεντρώνεται στους ΤΠΔ, καθώς επί του παρόντος δεν υφίσταται ανάλογο τμήμα;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου