Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 54kWORD 10k
12. júna 2020
E-004894/2020
Otázka na písomné zodpovedanie E-004894/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Radka Maxová (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Petra Kammerevert (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Nicolae Ştefănuță (Renew), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Irena Joveva (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Elżbieta Kruk (ECR), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Monika Beňová (S&D)
 Písomná odpoveď 
 Vec: Nedostatok údajov o kultúrnom a kreatívnom priemysle

Zástupcovia medzinárodných organizácií, členských štátov a organizácií občianskej spoločnosti označili nedostatok údajov o kultúrnom a kreatívnom priemysle za jednu z hlavných prekážok, ktoré bránia poskytnutiu okamžitej podpory týmto sektorom vážne zasiahnutým pandémiou COVID-19. Tento nedostatok bol problematický už pred pandémiou. Jeho dôsledky sa však zhoršujú a v budúcnosti sa budú ďalej zhoršovať. Presné, dostatočné, porovnateľné, monitorované a aktualizované informácie, ktoré budú osobitne zamerané na všetky rôznorodé sektory zapojené do kultúrneho a kreatívneho priemyslu a budú pochádzať z oficiálneho spoločného referenčného bodu EÚ, sú kľúčové pre a) čo najlepšie rozhodovanie a tvorbu politiky, b) zintenzívnenie výskumu a inovácií a c) utváranie lepšej budúcnosti pre kultúrny a kreatívny priemysel, a teda aj spoločnosť v EÚ ako celok.

1. Aké opatrenia plánuje Komisia prijať v súvislosti s mapovaním vplyvu COVID-19 na kultúrny a kreatívny priemysel?

2. Plánujú sa v dlhodobom horizonte opatrenia na mapovanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu s monitorovanými a aktualizovanými údajmi so zameraním aj na jednotlivé zainteresované sektory?

3. Začne Komisia postupy na zriadenie osobitného útvaru Eurostatu so zameraním na kultúrny a kreatívny priemysel, keďže v súčasnosti takýto útvar neexistuje?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 21. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia