Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-005084/2020(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-005084/2020(ASW)

Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι το 2018 η Ελλάδα ενέκρινε το εθνικό της σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Η Επιτροπή στηρίζει και ενθαρρύνει την εφαρμογή του σχεδίου ως κινητήριας δύναμης της κυκλικότητας στη χώρα και αξιολογεί τακτικά την πρόοδό της προς την κυκλική οικονομία, ιδίως στις ανά χώρα εκθέσεις που εκπονεί στο πλαίσιο της επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ.[1].

Από την πλατφόρμα CORDA[2] προκύπτει ότι, μέχρι το 2019, πάνω από 100 επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» με ισχυρή εστίαση στην κυκλικότητα, που ισοδυναμούν με συνολική ενωσιακή συνεισφορά ύψους 85 εκατ. ευρώ, είχαν συμμετοχή της Ελλάδας. Οι ελληνικοί φορείς θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από την πρόσκληση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»[3], η οποία θα στηρίξει επίσης την κυκλική οικονομία, για παράδειγμα μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ύψους 60 εκατ. ευρώ για συστημικές λύσεις για την εδαφική της ανάπτυξη. Η στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας για την κυκλικότητα θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Η Ελλάδα, μέσω του επιχειρηματικού της σχεδίου για την κυκλική μετάβαση, έχει θέσει ως μία από τις βασικές διατομεακές της προτεραιότητες την υλοποίηση των στόχων κυκλικότητας. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, επιλέχθηκαν έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας ύψους δημόσιας δαπάνης περίπου 44,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, που ενισχύονται από το NextGenerationEU, που θα τονώσει προσωρινά τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη χρηματοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ, αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου