Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-005100/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-005100/2020

Αναδιαμόρφωση της μεθοδολογίας για την παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005100/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

Πρόσφατη μελέτη που ανατέθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [1] επιβεβαίωσε την αναντιστοιχία μεταξύ της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται σήμερα από την Επιτροπή για την παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ και του τρόπου με τον οποίον το κοινό ερμηνεύει τη δέσμευση να διατεθεί τουλάχιστον το 25 % του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) στη δράση για το κλίμα. Επιπλέον, η μελέτη εντόπισε διάφορες αδυναμίες στην προσέγγιση της Επιτροπής, μεταξύ άλλων ότι βασίζεται σε προσεγγίσεις που είναι υπερβολικά γενναιόδωρες σε ορισμένους τομείς πολιτικής —όπως έχει ήδη επισημάνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο [2] — και ότι δεν κάνει διάκριση μεταξύ των δαπανών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και των δαπανών για την προσαρμογή σε αυτήν. Για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 απαιτούνται μαζικές και αποτελεσματικές επενδύσεις στη δράση για το κλίμα. Επομένως, είναι αναγκαία μια νέα αξιόπιστη και διαφανής μεθοδολογία παρακολούθησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και ότι θα ενισχυθεί η διαφάνεια.

Δεδομένων των ανωτέρω:

Τελευταία ενημέρωση: 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου