Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-005191/2020(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-005191/2020(ASW)

Απάντηση της κ. McGuinness εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής απάντησαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 στο ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβαν από την ένωση εργαζομένων στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, δηλώνοντας ότι η Επιτροπή αδυνατούσε να έχει άποψη σχετικά με τον ρόλο των φορέων που εμπλέκονταν στη διαδικασία πώλησης, διότι δεν συμμετείχε στην οργάνωσή της[1].

Η νομοθεσία της ΕΕ για τον έλεγχο[2], καθορίζει γενικούς κανόνες, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων και των ελεγκτών σε σχέση με την ελεγχόμενη οντότητα. Αυτό είναι σημαντικό για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, την προώθηση του επαγγελματικού σκεπτικισμού και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και του επαγγελματικού απορρήτου. Οι κανόνες ελέγχου της ΕΕ περιλαμβάνουν κατάλογο απαγορευμένων, μη ελεγκτικών υπηρεσιών και απαιτούν από τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία να υπόκεινται στη δέουσα εποπτεία από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Οι κανόνες ελέγχου της ΕΕ δεν απαγορεύουν ρητά στους νόμιμους ελεγκτές να παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες στα δύο μέρη μιας συναλλαγής.

Η επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε μεμονωμένες περιπτώσεις εμπίπτει πρωτίστως στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να προσδιορίσουν εάν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η λογιστική εταιρεία παραβίασε εθνικούς κανόνες ή δεοντολογικά πρότυπα.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Απριλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου