Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 57kWORD 12k
1 Οκτωβρίου 2020
E-005396/2020
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005396/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Jean-Lin Lacapelle (ID), François-Xavier Bellamy (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Rosanna Conte (ID), Gilles Lebreton (ID), André Rougé (ID), Gilbert Collard (ID), Aurelia Beigneux (ID), Herve Juvin (ID), Maxette Pirbakas (ID), Elżbieta Kruk (ECR), Ivan David (ID), Jérôme Rivière (ID), Annika Bruna (ID), Traian Băsescu (PPE), Catherine Griset (ID), Julie Lechanteux (ID), Ioannis Lagos (NI), Silvia Sardone (ID), France Jamet (ID)
 Γραπτή απάντηση 
 Θέμα: Ατυχείς ρυθμίσεις της CETA και παρουσία κρέατος με ορμόνες στην ευρωπαϊκή αγορά

Σε έλεγχο(1) που διενεργήθηκε από τη ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιτροπής, με σκοπό την αξιολόγηση της ιχνηλασιμότητας του καναδικού χοιρείου και βοείου κρέατος που προορίζονται για εξαγωγή στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της CETA, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις.

Πράγματι, ενώ η CETA έχει ανοίξει την ευρωπαϊκή αγορά βοείου κρέατος στους καναδούς εξαγωγείς, ο έλεγχος αυτός φέρνει στο φως κενά στην καναδική νομοθεσία που επιτρέπουν σε βοοειδή που τους έχουν χορηγηθεί ορμόνες, να φέρουν τη σήμανση «χωρίς ορμόνες».

Δεδομένου ότι η οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996(2), απαγορεύει ρητώς τη διάθεση στην αγορά βοείου κρέατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία με ουσίες θυρεοστατικής, οιστρογόνου, ανδρογόνου ή γεσταγόνου δράσης, καθώς και με β-ανταγωνιστικές ουσίες (επιστημονικές ονομασίες των ορμονών):

1. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η κατάσταση αυτή συνιστά παραβίαση του δικαίου της ΕΕ και της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τον Καναδά;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να επιβάλει προσωρινή αναστολή στις εισαγωγές καναδικού κρέατος για να προστατεύσει την υγεία των Ευρωπαίων;

3. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή ώστε να μην επαναληφθεί η κατάσταση αυτή και, εφόσον χρειαστεί, προτίθεται να επαναδιαπραγματευθεί τις συμφωνίες που την επέτρεψαν;

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση(3)

(1)Έκθεση ΓΔ (SANTE)/2019-6681 – Συγκεφαλαιωτική έκθεση ελέγχου της ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων που διενεργήθηκε στον Καναδά από τις 9 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 με σκοπό την αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου που διέπουν την παραγωγή βοείου και χοιρείου κρέατος που προορίζονται για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(2)Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και την κατάργηση των οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3).
(3)Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτή εκτός των συντακτών: Jean-Paul Garraud (ID)
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: FR
Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου