Parlementaire vraag - E-005554/2020(ASW)Parlementaire vraag
E-005554/2020(ASW)

  Antwoord van mevrouw Simson namens de Europese Commissie

  De Commissie heeft, in overeenstemming met de onderhandelingsrichtsnoeren die de Raad in juli 2019 heeft vastgesteld voor de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest (EHV), in mei 2020 een eerste tekstvoorstel ingediend met het oog op de hervorming van de regels inzake investeringsbescherming en geschillenbeslechting en de toevoeging van nieuwe bepalingen inzake duurzame ontwikkeling en klimaatverandering[1]. Op 28 oktober 2020 heeft de Commissie een aanvullend tekstvoorstel aangenomen, dat momenteel met de lidstaten wordt besproken. Dit voorstel heeft betrekking op de definitie van „economische activiteit in de energiesector”, alsook op de geleidelijke afschaffing van de investeringsbescherming van zowel bestaande als toekomstige investeringen in fossiele brandstoffen.

  De onderhandelingen over de modernisering van het EHV zitten nog in een vroeg stadium. Zij zijn van start gegaan in juli 2020 en tot dusver hebben er slechts drie rondes plaatsgevonden. De volgende ronde is gepland voor februari of maart 2021. De Commissie zal de voortgang van de onderhandelingen regelmatig blijven evalueren en verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de lidstaten.

  Wat de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten betreft, heeft de EU een voorstel ingediend voor elk van de onderwerpen in verband met geschillenbeslechting die door de moderniseringsgroep voor de onderhandelingen zijn vastgesteld[2], in overeenstemming met de EU-aanpak in haar overeenkomsten en het EU-standpunt in multilaterale fora. De EU is voornemens geschillen in het kader van het EHV aanhangig te maken bij het toekomstige multilateraal investeringsgerecht[3].

  De Commissie zet zich in voor transparantie en heeft het oorspronkelijke voorstel van de EU voor de modernisering van het EHV gepubliceerd. De partijen bij het EHV publiceren na elke ronde een gezamenlijke mededeling. Op aandringen van de EU is deze verslaglegging sinds de eerste ronde gedetailleerder geworden[4]. De EU moedigt de andere verdragsluitende partijen aan de transparantie van de onderhandelingen te blijven versterken.

  Laatst bijgewerkt op: 5 januari 2021
  Juridische mededeling - Privacybeleid