Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-005554/2020Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-005554/2020

  Genforhandling af energichartertraktaten: EU's holdning til beskyttelse af fossile brændstoffer, ordningen for bilæggelse af tvister mellem investorer og stater og offentlige oplysninger

  Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-005554/2020
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 138
  Manon Aubry (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Claude Gruffat (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Ignazio Corrao (NI), Eleonora Evi (NI), Marc Angel (S&D), Milan Brglez (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Henrike Hahn (Verts/ALE), Maria Walsh (PPE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Silvia Modig (GUE/NGL)

  Den europæiske grønne pagt har som mål at opnå kulstofneutralitet inden 2050. Det er af afgørende betydning at nå dette mål for at bremse den globale opvarmning og sikre vores fremtid. Der er derfor behov for en gennemgribende energiomstilling.

  EU og de fleste medlemsstater er imidlertid parter i energichartertraktaten (ECT), som inden 2050 kan beskytte investeringer i fossile brændstoffer til en værdi af 2 150 milliarder EUR mod offentlige politikker, der har til formål at udfase dem. Virksomheder anfægter allerede medlemsstaternes miljøbestemmelser gennem uigennemsigtige domstole, hvor de indgiver erstatningskrav om milliarder af euro.

  EU er involveret i ECT's "moderniseringsproces" i et forsøg på at bringe traktaten i overensstemmelse med ambitionen om dekarbonisering og Parisaftalen. Alle parter skal imidlertid være enige, og nogle er åbent imod enhver form for reform.

  Seneste opdatering: 30. oktober 2020
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik