Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 55kWORD 11k
12 października 2020
E-005554/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-005554/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Manon Aubry (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Claude Gruffat (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Ignazio Corrao (NI), Eleonora Evi (NI), Marc Angel (S&D), Milan Brglez (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Henrike Hahn (Verts/ALE), Maria Walsh (PPE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Silvia Modig (GUE/NGL)
 Odpowiedź na piśmie 
 Przedmiot: Renegocjacja Traktatu karty energetycznej – stanowisko UE w sprawie ochrony paliw kopalnych, mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem oraz informowania opinii publicznej

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. Osiągnięcie tego celu ma ogromne znaczenie dla powstrzymania globalnego ocieplenia i zabezpieczenia naszej przyszłości. Potrzebna jest zatem dogłębna transformacja energetyki.

UE i większość jej państw członkowskich są jednak stronami Traktatu karty energetycznej, który może do 2050 r. chronić inwestycje w paliwa kopalne w kwocie 2 150 mld EUR przed działaniami publicznymi mającymi na celu stopniowe wycofywanie się z korzystania z tych paliw. Przedsiębiorstwa już teraz kwestionują przepisy państw członkowskich w zakresie ochrony środowiska za pomocą nieprzejrzystych procedur sądowych, w których występują z roszczeniami odszkodowawczymi w wysokości miliardów euro.

UE jest zaangażowana w „proces modernizacji” Traktatu karty energetycznej, starając się dostosować go do swoich „ambitnych celów w zakresie dekarbonizacji” i do porozumienia paryskiego. Konieczna jest jednomyślność wszystkich stron, jednak niektóre otwarcie sprzeciwiają się wszelkim reformom.

1. Jakie jest dokładne stanowisko UE w sprawie paliw kopalnych w procesie modernizacji? Czy „zmodernizowany Traktat karty energetycznej” powinien położyć kres ochronie inwestycji w paliwa kopalne?

2. Jakie jest dokładne stanowisko UE w sprawie reformy mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem? Czy UE odrzuci zmieniony traktat, który nie jest zgodny z jej propozycjami w sprawie wielostronnego trybunału rozstrzygania sporów inwestycyjnych?

3. Czy Komisja będzie publicznie informowała o toczących się negocjacjach, biorąc pod uwagę obecny brak publicznie dostępnych informacji i znaczenie tego procesu?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 30 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności