Parlamentsfråga - E-005554/2020Parlamentsfråga
E-005554/2020

  Omförhandling av energistadgefördraget: EU:s ståndpunkt i fråga om skydd av fossila bränslen, mekanismerna för tvistlösning mellan investerare och stat och information till allmänheten

  12.10.2020

  Fråga för skriftligt besvarande  E-005554/2020
  till kommissionen
  Artikel 138 i arbetsordningen
  Manon Aubry (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Claude Gruffat (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Ignazio Corrao (NI), Eleonora Evi (NI), Marc Angel (S&D), Milan Brglez (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Henrike Hahn (Verts/ALE), Maria Walsh (PPE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Silvia Modig (GUE/NGL)

  Målet med den europeiska gröna given är att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050. Att uppnå detta mål är av yttersta vikt för att motverka den globala uppvärmningen och bevara vår framtid. Det behövs därför en djupgående energiomställning.

  Dock är EU och merparten av medlemsstaterna parter i energistadgefördraget vilket fram till 2050 kan skydda 2150 miljarder euro i investeringar i fossila bränslen mot offentliga åtgärder som syftar till att fasa ut dem. Det finns redan företag som ifrågasätter redan medlemsstaternas miljöregler genom ogenomskinliga domstolsförfaranden där de inger skadeståndskrav på flera miljarder euro.

  EU engagerar sig för att modernisera energistadgefördraget i en strävan att anpassa fördraget till ambitionen att minska koldioxidutsläppen och till Parisavtalet. För att göra ändringar krävs det dock enhällighet mellan alla parter och en del motsätter sig öppet alla slags reformer.

  Senaste uppdatering: 30 oktober 2020
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy