Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 65kWORD 11k
13 Οκτωβρίου 2020
E-005582/2020
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-005582/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Ádám Kósa (PPE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), Milan Brglez (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas Fourlas (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Alex Agius Saliba (S&D), Tanja Fajon (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE), Samira Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen (PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Maria Walsh (PPE), Radka Maxová (Renew)
 Γραπτή απάντηση 
 Θέμα: Χρήση ακατάλληλων όρων από την Eurostat

Έχουμε αντιληφθεί ότι ο τομέας της Στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση του εξυπηρετητή για την παραπομπή και διαχείριση ονοματολογιών της Eurostat(1) περιέχει ορισμένους ακατάλληλους όρους.

Στον υποτομέα Q87, «Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον» του τομέα Q, «Δραστηριότητες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα», ένα από τα σημεία τιτλοφορείται «Residential care activities for mental retardation» (Δραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόμου κατ' οίκον για νοητική υστέρηση) και ένα άλλο «Residential care activities for the elderly and disabled» (Δραστηριότητες αποκλειστικού(-ής) νοσοκόμου κατ' οίκον για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία). Η τελευταία αυτή διατύπωση χρησιμοποιείται επίσης στον υποτομέα Q88, «Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος», όπου γίνεται λόγος για «social work activities without accommodation for the elderly and disabled» (δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία).

Λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τις υφιστάμενες πολιτικές της Επιτροπής σχετικά με τους ηλικιωμένους:

1. Θεωρεί η Επιτροπή κατάλληλη την χρήση όρων όπως «mental retardation» (νοητική υστέρηση), «the elderly» (οι ηλικιωμένοι) και «the disabled» (τα άτομα με αναπηρία);

2. Σχεδιάζει να ζητήσει από την Eurostat να επικαιροποιήσει αυτούς τους όρους ώστε να αναφέρεται με περισσότερο σεβασμό στα άτομα με νοητική υστέρηση, στους ηλικιωμένους και στα άτομα με αναπηρία; Εάν ναι, πότε;

3. Διαθέτει η Επιτροπή μια εκδοτική πολιτική που να αντανακλά μια προσέγγιση που να βασίζεται περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της χρήσης πολυδεκτικής γλώσσας;

(1)https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfmΠαραπομπή και Διαχείριση Ονοματολογιών?TargetUrl=DSP_PUB_WELC (https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC)
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 10 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου