Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 57kWORD 11k
13. října 2020
E-005592/2020
Otázka k písemnému zodpovězení E-005592/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Marc Angel (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Michal Šimečka (Renew), Manuel Bompard (GUE/NGL), Monika Vana (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Manon Aubry (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Sandro Gozi (Renew), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Radka Maxová (Renew), Karen Melchior (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Gabriele Bischoff (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Robert Biedroń (S&D), Milan Brglez (S&D), Rosa D'Amato (NI), Andreas Schieder (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Fredrick Federley (Renew), Evin Incir (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Pina Picierno (S&D), Liesje Schreinemacher (Renew), Sándor Rónai (S&D), Irène Tolleret (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Aurore Lalucq (S&D)
 Předmět: Verbální projevy nenávisti polských vládních činitelů proti osobám LBGTI

Polský veřejný ochránce práv dětí Mikołaj Pawlak se nedávno vyjádřil velice znepokojivým způsobem o otázce sexuální výchovy mládeže. Dne 1. září 2020 ve své oficiální funkci vládního ombudsmana prohlásil, že nevládní organizace zaměřující se na sexuální výchovu „oslovují labilní, opuštěné děti a [podávají] jim za účelem změny pohlaví farmaceutické látky“. Tato vyjádření zazněla v rámci rozhovoru na zpravodajské stanici TVN24.

Další otázky vyvolává také jmenování Przemysława Czarneka ministrem školství, a to vzhledem k celé řadě jeho vyjádření ohledně osob LBGTI. Uvedl například, že „tito lidé se nerovnají normálním lidem... Chraňme rodinu před touto prohnilostí, zkažeností a před tímto zcela nemorálním chováním“.

1. Jak se staví Komise k chování a poznámkám polského veřejného ochránce práv dětí a nedávno jmenovaného ministra školství?

2. Souhlasí s tím, že tato vyjádření jsou zcela v rozporu s hodnotami, které by měli vládní zmocněnci (ať už ti, kteří mají chránit práva dětí, včetně jejich práva na zdraví a na to, aby byly chráněny před diskriminací, nebo ti, kteří mají na starost oblast školství) prosazovat?

3. Jaké stanovisko zaujímá Komise, pokud jde o soulad těchto vyjádření s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/913/JHA(1) a se směrnicí o audiovizuálních mediálních službách(2), pokud jde o vysílání těchto názorů v televizi?

(1)Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32008F0913).
(2)https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj)
Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 3. listopadu 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí