Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 56kWORD 11k
13. oktober 2020
E-005592/2020
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-005592/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Marc Angel (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Michal Šimečka (Renew), Manuel Bompard (GUE/NGL), Monika Vana (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Manon Aubry (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Sandro Gozi (Renew), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Radka Maxová (Renew), Karen Melchior (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Gabriele Bischoff (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Robert Biedroń (S&D), Milan Brglez (S&D), Rosa D'Amato (NI), Andreas Schieder (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Fredrick Federley (Renew), Evin Incir (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Pina Picierno (S&D), Liesje Schreinemacher (Renew), Sándor Rónai (S&D), Irène Tolleret (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Aurore Lalucq (S&D)
 Om: Polske statslige embedsmænds hadfulde tale mod LGBTI-personer

Den polske ombudsmand for børns rettigheder, Mikołaj Pawlak, fremsatte for nylig en række yderst bekymrende udtalelser om seksualundervisning for unge. Den 1. september 2020 udtrykte han i sin officielle egenskab af regeringens ombudsmand, at ikke-statslige organisationer, der arbejder med seksualundervisning, havde "opsøgt ustabile og forladte børn og givet dem stoffer med farmakologisk virkning med henblik på at ændre deres køn". Disse udtalelser blev afgivet under et interview på nyhedskanalen TVN24.

Ligeledes rejser udnævnelsen af Przemysław Czarnek som undervisningsminister yderligere spørgsmål i betragtning af de mange bemærkninger, som han har fremsat vedrørende LGBTI-personer, såsom: "Disse mennesker er ikke som normale mennesker... Vi må beskytte familien mod denne form for korruption, fordærv og absolut amoralske adfærd".

1. Hvad er Kommissionens holdning til adfærden og kommentarerne fra den polske ombudsmand for børns rettigheder og den nyligt udnævnte uddannelsesminister?

2. Er Kommissionen enig i, at sådanne udtalelser aktivt er i modstrid med de værdier, som regeringens talsmænd (der enten skal forsvare børns rettigheder, herunder deres ret til sundhed og til at leve uden forskelsbehandling, eller har ansvaret for uddannelse) bør fremme?

3. Hvad er dens holdning til overensstemmelsen mellem disse udtalelser og Rådets rammeafgørelse 2008/913/JHA(1) og direktivet om audiovisuelle medietjenester(2) med hensyn til udsendelse af et sådant sprog i fjernsynet?

(1)Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32008F0913).
(2)https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj)
Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 3. november 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik