Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 56kWORD 11k
13 oktober 2020
E-005592/2020
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005592/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Marc Angel (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Michal Šimečka (Renew), Manuel Bompard (GUE/NGL), Monika Vana (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Manon Aubry (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Sandro Gozi (Renew), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Radka Maxová (Renew), Karen Melchior (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Gabriele Bischoff (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Robert Biedroń (S&D), Milan Brglez (S&D), Rosa D'Amato (NI), Andreas Schieder (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Fredrick Federley (Renew), Evin Incir (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Pina Picierno (S&D), Liesje Schreinemacher (Renew), Sándor Rónai (S&D), Irène Tolleret (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Aurore Lalucq (S&D)
 Betreft: Haatzaaiende uitlatingen over LGBTI’s door Poolse overheidsfunctionarissen

De Poolse kinderrechtencommissaris, Mikołaj Pawlak, heeft onlangs enkele uiterst verontrustende uitspraken gedaan in verband met de seksuele voorlichting van jongeren. Op 1 september 2020 verklaarde hij in zijn officiële hoedanigheid van ombudsman van de overheid dat niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van seksuele voorlichting “zich gericht hebben op labiele, verwaarloosde kinderen, aan wie ze farmacologische stoffen geven om hun geslacht te veranderen”. Hij deed deze uitspraak tijdens een interview voor de nieuwszender TVN24.

Daarnaast doet ook de benoeming van Przemysław Czarnek tot minister van Onderwijs vragen rijzen, gezien zijn talrijke uitspraken over LGBTI-personen, zoals: “Deze mensen zijn niet gelijk aan normale mensen. Laten we het gezin beschermen tegen dit soort verdorvenheid, ontaarding en absoluut immoreel gedrag”.

1. Wat is het standpunt van de Commissie met betrekking tot het gedrag en de uitspraken van de Poolse kinderrechtencommissaris en de onlangs benoemde minister van Onderwijs?

2. Is de Commissie het ermee eens dat dergelijke verklaringen actief ingaan tegen de waarden die woordvoerders van de overheid (of ze nu bevoegd zijn voor onderwijs of de rechten van het kind bepleiten, met inbegrip van het recht op gezondheid en het recht om niet te worden gediscrimineerd) zouden moeten bevorderen?

3. Wat is het standpunt van de Commissie met betrekking tot de verenigbaarheid van deze verklaringen met Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad(1) en de richtlijn audiovisuele mediadiensten(2) wat betreft het uitzenden van dit soort uitspraken op televisie?

(1)Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008F0913).
(2)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018L1808 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018L1808)
Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 3 november 2020Juridische mededeling - Privacybeleid