Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 56kWORD 11k
13. októbra 2020
E-005592/2020
Otázka na písomné zodpovedanie E-005592/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Marc Angel (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Michal Šimečka (Renew), Manuel Bompard (GUE/NGL), Monika Vana (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Manon Aubry (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Sandro Gozi (Renew), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Radka Maxová (Renew), Karen Melchior (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Gabriele Bischoff (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Robert Biedroń (S&D), Milan Brglez (S&D), Rosa D'Amato (NI), Andreas Schieder (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Fredrick Federley (Renew), Evin Incir (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Pina Picierno (S&D), Liesje Schreinemacher (Renew), Sándor Rónai (S&D), Irène Tolleret (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Aurore Lalucq (S&D)
 Vec: Nenávistné prejavy poľských vládnych úradníkov proti LGBTI osobám

Poľský komisár pre práva detí Mikołaj Pawlak nedávno predniesol niekoľko mimoriadne znepokojivých vyhlásení týkajúcich sa sexuálnej výchovy pre mladých ľudí. Vo funkcii vládneho ombudsmana 1. septembra 2020 uviedol, že mimovládne organizácie, ktoré sa venujú sexuálnej výchove „sa zamerali na nestabilné a opustené deti a [dali im] farmakologické látky na zmenu pohlavia“. Tieto vyhlásenia boli zverejnené počas rozhovoru pre spravodajský kanál TVN24.

Ďalšie otázky rovnako vyvoláva vymenovanie Przemysława Czarneka za ministra školstva, vzhľadom na množstvo jeho komentárov týkajúcich sa LGBTI osôb, ako napríklad: „Títo ľudia si nie sú rovní s normálnymi ľuďmi ... Chráňme rodinu pred týmto druhom skazenosti, nemravnosti a absolútne nemorálneho správania.“

1. Aký je postoj Komisie ku správaniu a k pripomienkam poľského komisára pre práva detí a nedávno vymenovaného ministra školstva?

2. Súhlasí s tým, že takéto vyhlásenia sú v aktívnom rozpore s hodnotami, ktoré by mali podporovať hovorcovia vlády (ktorí presadzujú práva detí vrátane práva na zdravie a ochranu pred diskrimináciou alebo tí, ktorí sú zodpovední za vzdelávanie)?

3. Aký je jej postoj ku konzistentnosti týchto vyhlásení s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/913/SVV(1) a smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách(2), pokiaľ ide o šírenie takéhoto jazyka v televízii?

(1)Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0913&from=en).
(2)https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj)
Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 3. novembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia