Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 47kWORD 18k
23 december 2020
E-005595/2020(ASW)
Antwoord van uitvoerend vicevoorzitter Dombrovskis
namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-005595/2020

De Commissie staat volledig achter de doelstelling om te zorgen voor brede en gelijkwaardige toegang tot veilige en doeltreffende diagnostiek, behandelingen en vaccins tegen COVID-19(1). De belangrijkste uitdagingen zijn de snelle ontwikkeling, de productie in de vereiste hoeveelheden en, ten slotte, een brede en gelijkwaardige wereldwijde verdeling. De Commissie werkt actief aan het aanpakken van deze uitdagingen, onder meer via Team Europe, de Access to COVID-19 Tools Accelerator (de ACT Accelerator) en de COVAX-faciliteit(2) voor gelijkwaardige toegang tot betaalbare COVID-19-vaccins overal, voor iedereen die er behoefte aan heeft.

In dit verband is de Commissie ingenomen met de steun van de Commissie internationale handel (INTA) van het Europees Parlement voor het initiatief „handel en gezondheid” dat de EU samen met een aantal partners van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft voorgesteld om de wereldwijde toegang tot betaalbare gezondheidszorg te vergemakkelijken, ook voor kwetsbare landen zonder passende productiecapaciteit. Aangezien COVID-19-vaccins over de hele wereld worden verspreid, is het van cruciaal belang uitvoerbeperkingen te vermijden die de bevoorrading van landen met een ontoereikende productiecapaciteit zouden verstoren.

Onderzoekers en de industrie hebben grote inspanningen geleverd voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek, behandelingen en vaccins. Het intellectuele-eigendomsstelsel is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat deze inspanningen op passende wijze worden gestimuleerd. Tot dusverre zijn er geen aanwijzingen dat intellectuele-eigendomskwesties een echte belemmering vormen voor de toegang tot COVID-gerelateerde technologieën.

De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (Trips-overeenkomst)(3) biedt de nodige flexibiliteit met betrekking tot intellectuele eigendom, ook in noodsituaties op gezondheidsgebied. Als vrijwillige oplossingen mislukken en intellectuele eigendom een belemmering voor de toegang tot behandelingen of vaccins wordt, voorziet de Trips-overeenkomst in de mogelijkheid om dwanglicenties te verlenen. Voor noodsituaties, zoals deze pandemie, voorziet het specifiek in versnelde procedures waarbij geen voorafgaande onderhandelingen met de octrooihouder vereist zijn. Dwanglicenties kunnen ook worden verleend voor de uitvoer van geneesmiddelen naar landen met onvoldoende productiecapaciteit om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen toegang te bieden.

Intellectuele eigendom is ook het sleutelelement dat belanghebbenden in staat stelt hun innovaties te delen, kennis en gegevens uit te wisselen en licenties te verlenen. Door het verlenen van licenties en het delen van technologie en knowhow kunnen de beste resultaten voor de vergroting van de productiecapaciteit worden bereikt. Dit gebeurt door middel van licentieverlening door AstraZeneca aan het Serum Institute of India, en naar verwachting zullen andere bedrijven hun productiecapaciteit uitbreiden door waar mogelijk licenties te verlenen zonder de doeltreffendheid en veiligheid van vaccins in het gedrang te brengen. Gezien het bovenstaande lijkt de door India en Zuid-Afrika voorgestelde ontheffing niet de passende maatregel te zijn, aangezien deze de publiek-private partnerschappen zou ondermijnen die van cruciaal belang zijn geweest voor de snelle ontwikkeling van vaccins en die cruciaal blijven voor de productie ervan. Een dergelijke stap zou ook het risico met zich meebrengen dat stimulansen voor onderzoek naar innovatieve medische producten die moeten worden ontwikkeld om het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen op gezondheidsgebied, worden beperkt.

De Commissie is bereid met alle WTO-leden te bespreken hoe de toepassing van de flexibiliteit van de Trips-overeenkomst kan worden vergemakkelijkt en hoe concrete belemmeringen die de strijd tegen COVID-19 zouden belemmeren, kunnen worden weggenomen.

(1)Zie de leidende rol van de Commissie in de wereldwijde coronavirusrespons: https://global-response.europa.eu/index_nl
(2)De COVAX-faciliteit, onder gezamenlijk leiding van Gavi, de Vaccine Alliance, de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) en de WHO, heeft tot doel de ontwikkeling en productie van COVID-19-vaccins te versnellen en te zorgen voor eerlijke en gelijkwaardige toegang voor elk land in de wereld. De Commissie heeft zich op 31 augustus 2020 lid aangesloten bij de COVAX-faciliteit. Zie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1540
(3)Deze omvat artikel 31bis betreffende de verlening van verplichte uitvoervergunningen en een ontheffing die van toepassing blijft voor WTO-leden die artikel 31bis nog niet hebben aanvaard (Besluit van de Algemene Raad van 30 augustus 2003 inzake de tenuitvoerlegging van lid 6 van de Verklaring van Doha over de Trips-overeenkomst en volksgezondheid). In de EU is artikel 31bis ten uitvoer gelegd door Verordening (EG) nr. 816/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen, PB L 157 van 9.6.2006, blz. 1.
Laatst bijgewerkt op: 5 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid