Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 54kWORD 10k
14. října 2020
E-005625/2020
Otázka k písemnému zodpovězení E-005625/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Malin Björk (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (NI), Michal Šimečka (Renew), Manuel Bompard (GUE/NGL), Monika Vana (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Manon Aubry (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Sandro Gozi (Renew), Mario Furore (NI), Esther de Lange (PPE), Frédérique Ries (Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Olivier Chastel (Renew), Dietmar Köster (S&D), Radka Maxová (Renew), Karen Melchior (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Gabriele Bischoff (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Robert Biedroń (S&D), Milan Brglez (S&D), Andreas Schieder (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Fredrick Federley (Renew), Evin Incir (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Pina Picierno (S&D), Liesje Schreinemacher (Renew), Sándor Rónai (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Irène Tolleret (Renew), Aurore Lalucq (S&D), Rasmus Andresen (Verts/ALE)
 Předmět: Využívání dodávek k šíření nenávistných projevů vůči LGBTI osobám v Polsku

Po polských městech jezdí povážlivý počet dodávek (využívaných organizacemi jako např. Fundacja Pro – Prawo do życia), které pravidelně šíří nenávistné projevy vůči LGBTI osobám, podněcují diskurz hovořící o „LGBTI ideologii“ a označují LGBTI osoby za pedofily. Dodávky jsou vybaveny tlampači, které používají k šíření sloganů „LGBTI osoby znásilňují děti“, a v některých případech je údajně doprovází policie. Občas se tyto dodávky snažili zastavit samotní občané, protože policie nepodnikla žádné kroky, aby těmto nenávistným projevům zabránila.

Tento diskurz namířený proti LGBTI osobám přebírá jazyk užívaný vládními představiteli k šíření nenávisti vůči LGBTI osobám.

1. Ví Komise o těchto událostech? Jaké kroky podnikla k tomu, aby je společně s polskými orgány řešila a aby zajistila, aby šíření projevů nenávisti, a to i ze strany soukromých organizací, nebylo možné, nebo bylo postihováno?

2. Domnívá se Komise, že tato úmyslná nečinnost orgánů v souvislosti s šířením homofobních a transfobních projevů nenávisti je v rozporu s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/913/SVV?

3. Jaká konkrétní opatření hodlá Komise přijmout, aby postihovala podněcování k nenávisti vůči LGBTI osobám a aby zajistila dodržování základních práv v Polsku v souladu s článkem 2 Smlouvy o EU?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 30. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí