Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 57kWORD 10k
27 октомври 2020 г.
E-005863/2020
Въпрос с искане за писмен отговор  E-005863/2020
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Alex Agius Saliba (S&D), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Milan Brglez (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Ádám Kósa (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas Fourlas (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Tanja Fajon (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Samira Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen (PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Maria Walsh (PPE), Radka Maxová (Renew)
 Писмен отговор 
 Относно: Създаване на Съвет на ЕС за достъпа

След приемането на Европейския акт за достъпността е важно да се гарантира, че всички държави членки прилагат изцяло всички законодателни разпоредби, свързани с достъпността, и осъществяват непрекъснато наблюдение върху потребителските права на хората с увреждания и на хората с функционални ограничения, като например възрастните хора.

Един Съвет на ЕС за достъпа би предоставил на институциите на ЕС, създателите на политики и държавите членки специализирана информация относно достъпността, включително политически препоръки въз основа на научни доказателства и на информация от най-засегнатите групи, като например хората с увреждания и възрастните хора. Съветът би могъл също така да отговаря за разработването на технически спецификации относно достъпността в подкрепа на конкретни политики и законодателство на ЕС, провеждането на консултации с носителите на права и заинтересованите страни, оказването на помощ на държавите членки и институциите на ЕС за осигуряване на достъпност по хармонизиран начин в полза на единния пазар и повишаването на осведомеността относно значението на достъпността за приобщаващите общества.

Може ли Комисията да обясни позицията си относно създаването на Съвет на ЕС за достъпа, предназначен да наблюдава прилагането на законодателството на ЕС в областта на достъпността и да гарантира равен достъп до стоки и услуги за всички граждани и потребители – нещо, което е особено важно за хората с увреждания и възрастните хора?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 12 ноември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност