Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 51kWORD 10k
27 octombrie 2020
E-005863/2020
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-005863/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Alex Agius Saliba (S&D), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Milan Brglez (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Ádám Kósa (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas Fourlas (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Tanja Fajon (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Samira Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen (PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Maria Walsh (PPE), Radka Maxová (Renew)
 Răspuns scris 
 Subiect: Crearea unui consiliu european pe probleme de acces

Odată cu adoptarea Actului european privind accesibilitatea, este important să se asigure punerea în aplicare integrală de către toate statele membre a tuturor actelor legislative legate de accesibilitate, precum și monitorizarea permanentă de către acestea a drepturilor consumatorilor cu dizabilități și ale consumatorilor cu limitări funcționale, cum ar fi persoanele în vârstă.

Un consiliu european pe probleme de acces va pune la dispoziția instituțiilor UE, a factorilor de decizie din UE și a statelor membre informații specializate privind accesibilitatea, inclusiv recomandări de politică bazate pe date științifice, precum și contribuțiile celor mai afectate grupuri, cum ar fi persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă. De asemenea, consiliul ar putea să răspundă de elaborarea specificațiilor tehnice în chestiuni de accesibilitate pentru a sprijini politicile și actele legislative specifice de la nivelul UE, organizând consultarea titularilor de drepturi și a părților interesate, ajutând statele membre și instituțiile UE să pună în practică soluții de accesibilitate în mod armonizat în beneficiul pieței unice și sensibilizând opinia publică cu privire la importanța accesibilității în societățile incluzive.

Poate Comisia să își prezinte poziția cu privire la crearea unui consiliu european pe probleme de acces, al cărui rol va fi să monitorizeze punerea în practică a legislației UE privind accesibilitatea și să asigure egalitatea de acces la bunuri și servicii pentru toți cetățenii și consumatorii, aspect deosebit de important pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele în vârstă?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 12 noiembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate