Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 52kWORD 10k
27. októbra 2020
E-005863/2020
Otázka na písomné zodpovedanie  E-005863/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Alex Agius Saliba (S&D), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Milan Brglez (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Ádám Kósa (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas Fourlas (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Tanja Fajon (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Samira Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen (PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Maria Walsh (PPE), Radka Maxová (Renew)
 Písomná odpoveď 
 Vec: Zriadenie rady EÚ pre prístupnosť

V nadväznosti na prijatie Európskeho aktu o prístupnosti je dôležité zabezpečiť, aby všetky členské štáty v plnej miere vykonávali všetky právne predpisy týkajúce sa prístupnosti a nepretržite monitorovali spotrebiteľské práva osôb so zdravotným postihnutím a osôb s funkčnými obmedzeniami, ako sú starší ľudia.

Rada EÚ pre prístupnosť by poskytovala inštitúciám EÚ, tvorcom politík a členským štátom odborné informácie o prístupnosti vrátane politických odporúčaní založených na vedeckých dôkazoch a na základe podnetov od najpostihnutejších skupín, ako sú osoby so zdravotným postihnutím a starší ľudia. Rada by tiež mohla byť poverená vypracovaním technických špecifikácií prístupnosti na podporu konkrétnych politík a právnych predpisov EÚ, vykonávaním konzultácií s držiteľmi práv a zainteresovanými stranami, poskytovaním pomoci členským štátom a inštitúciám EÚ pri harmonizovanom vykonávaní prístupnosti v prospech jednotného trhu a zvyšovaním povedomia o význame prístupnosti pre inkluzívne spoločnosti.

Môže Komisia vysvetliť svoje stanovisko k zriadeniu rady EÚ pre prístupnosť určenej na monitorovanie vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti prístupnosti a zabezpečenie rovnakého prístupu k tovaru a službám pre všetkých občanov a spotrebiteľov, čo je mimoriadne dôležité pre osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 12. novembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia