Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 51kWORD 10k
28. října 2020
E-005874/2020
Otázka k písemnému zodpovězení  E-005874/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Martin Hojsík (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Annika Bruna (ID), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Jytte Guteland (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Pascal Durand (Renew)
 Písemná odpověď 
 Předmět: Uplatňování příruček Komise týkajících se osvědčených a lepších postupů v oblasti přepravy zvířat

V roce 2011 dospěla Komise ve své zprávě o dopadu nařízení Rady (ES) č.1/2005 o ochraně zvířat během přepravy k závěru, že prosazování tohoto právního předpisu by se mohlo ještě zlepšit. To přimělo Parlament k zahájení pilotního rozpočtového projektu, který se týkal vypracování a šíření osvědčených postupů v oblasti mezinárodní i vnitrostátní přepravy zvířat. Cílem projektu bylo celkově posílit prosazování tohoto nařízení.

Jednalo se o rozsáhlý projekt vedený GŘ SANTE, do kterého bylo v období 2015–2019 po dobu více než tří let zapojeno 16 partnerských organizací. Pilotní projekt připravil půdu pro zveřejnění příruček obsahujících osvědčené a lepší postupy v oblasti přepravy dobytka, ovcí, prasat, koní a drůbeže začátkem roku 2019(1).

1. Může Komise objasnit, zda se tyto příručky již v členských státech všeobecně používají a jakým způsobem to bylo ověřeno?

2. Může Komise objasnit, zda tyto příručky měly pozitivní dopad na zlepšení postupů přepravy zvířat a zda je v důsledku toho uvedené nařízení lépe prosazováno?

(1)http://www.animaltransportguides.eu/
Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 12. listopadu 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí