Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 46kWORD 10k
28. lokakuuta 2020
E-005874/2020
Kirjallisesti vastattava kysymys  E-005874/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Martin Hojsík (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Annika Bruna (ID), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Jytte Guteland (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Pascal Durand (Renew)
 Kirjallinen vastaus 
 Aihe: Eläinkuljetuksia koskevista hyvistä käytännöistä annettujen komission oppaiden täytäntöönpano

Vuonna 2011 annetussa komission kertomuksessa, jossa käsiteltiin eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 vaikutusta, katsottiin, että tämän lainsäädännön täytäntöönpanoa voitaisiin edelleen parantaa. Tämä sai parlamentin esittämään talousarvioon pilottihanketta kansainvälisten ja kansallisten tieliikenteen eläintenkuljetusten parhaiden käytäntöjen kehittämisestä ja levittämisestä. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa asetuksen täytäntöönpanon kokonaistasoa.

Tämä oli komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston johtama suurhanke, jossa oli mukana 16 kumppaniorganisaatiota yli kolmen vuoden ajan vuosien 2015 ja 2019 välillä. Pilottihanke loi pohjaa karjan, lampaiden, sikojen, hevosten ja siipikarjan kuljetusta koskevien hyvien käytäntöjen oppaiden julkaisemiselle vuoden 2019(1) alussa.

1. Voiko komissio selventää, käytetäänkö näitä oppaita jo yleisesti kaikissa jäsenvaltioissa ja miten asia on tarkistettu?

2. Voiko komissio selventää, ovatko oppaat vaikuttaneet myönteisesti eläinkuljetuskäytäntöjen parantamiseen ja onko asetuksen täytäntöönpano parantunut niiden tuloksena?

(1)http://www.animaltransportguides.eu/
Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 12. marraskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö