Parlamentin kysymys - E-005874/2020Parlamentin kysymys
E-005874/2020

Eläinkuljetuksia koskevista hyvistä käytännöistä annettujen komission oppaiden täytäntöönpano

Kirjallisesti vastattava kysymys  E-005874/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Martin Hojsík (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Annika Bruna (ID), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Jytte Guteland (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Pascal Durand (Renew)

Vuonna 2011 annetussa komission kertomuksessa, jossa käsiteltiin eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 vaikutusta, katsottiin, että tämän lainsäädännön täytäntöönpanoa voitaisiin edelleen parantaa. Tämä sai parlamentin esittämään talousarvioon pilottihanketta kansainvälisten ja kansallisten tieliikenteen eläintenkuljetusten parhaiden käytäntöjen kehittämisestä ja levittämisestä. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa asetuksen täytäntöönpanon kokonaistasoa.

Tämä oli komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston johtama suurhanke, jossa oli mukana 16 kumppaniorganisaatiota yli kolmen vuoden ajan vuosien 2015 ja 2019 välillä. Pilottihanke loi pohjaa karjan, lampaiden, sikojen, hevosten ja siipikarjan kuljetusta koskevien hyvien käytäntöjen oppaiden julkaisemiselle vuoden 2019[1] alussa.

Päivitetty viimeksi: 12. marraskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö