Parlamentsfråga - E-005874/2020Parlamentsfråga
E-005874/2020

Genomförandet av kommissionens handledningar om god och bättre praxis för djurtransporter

28.10.2020

Fråga för skriftligt besvarande  E-005874/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Martin Hojsík (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Annika Bruna (ID), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Jytte Guteland (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Pascal Durand (Renew)

I kommissionens rapport från 2011 om effekterna av rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport drogs slutsatsen att efterlevnaden av denna lagstiftning skulle kunna förbättras ytterligare. Detta fick parlamentet att starta ett budgetpilotprojekt om utvecklingen och spridningen av bästa praxis för internationella och inhemska djurtransporter på väg. Projektet syftar till att stärka den övergripande efterlevnadsnivån för denna förordning.

Detta var ett viktigt projekt som leddes av GD SANTE, där 16 partnerorganisationer deltog i mer än tre år mellan 2015 och 2019. Pilotprojektet banade väg för offentliggörandet av handledningar om god och bättre praxis när det gäller transport av nötkreatur, får, grisar, hästar och fjäderfä i början av 2019[1].

Senaste uppdatering: 12 november 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy