Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 35kWORD 16k
9. marts 2021
E-005924/2020(ASW)
Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne
af Helena Dalli
Forespørgslens reference: E-005924/2020

EU bygger på værdierne »det enkelte menneskes ukrænkelige og umistelige rettigheder samt frihed, demokrati, lighed og retsstaten«(1). Kommissionen forsvarer disse værdier, også i udfordrende tider.

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er centrale elementer i den grundlæggende ret til ligestilling mellem kønnene. Kommissionen er bekendt med den seneste udvikling i Polen, som i høj grad kan påvirke kvinders sundhed og rettigheder.

Lovgivningsbeføjelserne vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, herunder abort, ligger hos medlemsstaterne, som også er ansvarlige for udformningen af sundhedspolitikken. Tiltag på EU-plan kan supplere sundhedspolitikken med henblik på at forbedre folkesundheden ved hjælp af oplysning og uddannelse for at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og yde støtte til deres tiltag. Medlemsstaterne skal i udøvelsen af deres kompetencer overholde EU-retten, hvor denne finder anvendelse, og de skal respektere de grundlæggende rettigheder og forpligtelser, de er bundet af i kraft af deres forfatninger, og opfylde deres forpligtelser i henhold til folkeretten.

I EU's strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025(2) fremlægges Kommissionens politiske mål for ligestilling mellem kønnene. Kommissionen støtter udveksling af god praksis om kønsaspekter i forbindelse med sundhedsspørgsmål, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, og den støtter medlemsstaterne i gennemførelsen af de relevante FN-verdensmål for bæredygtig udvikling.

Kommissionen ser med tilfredshed på vedtagelsen af forordningen om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget(3), som finder anvendelse fra 1. januar 2021, hvorved der fastsættes de regler, der er nødvendige for at beskytte Unionens budget i tilfælde af tilsidesættelser af retsstatsprincippet i medlemsstaterne, som påvirker (eller udgør en alvorlig risiko for at påvirke) den forsvarlige økonomiske forvaltning eller beskyttelsen af Unionens finansielle interesser .

(1)Præamblen til traktaten om Den Europæiske Union.
(2)Et EU med ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025 (COM(2020) 152 final), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152 .
(3)EUT L 433I af 22.12.2020, s. 1.
Seneste opdatering: 10. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik