Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 36kWORD 16k
9 maart 2021
E-005924/2020(ASW)
Antwoord van mevrouw Dalli
namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-005924/2020

De EU is gegrondvest op de waarden van „de onschendbare en onvervreemdbare rechten van de mens en van vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat”(1). De Commissie verdedigt deze waarden, ook in deze moeilijke tijden.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten vormen de kern van het grondrecht op gendergelijkheid. De Commissie is op de hoogte van de recente ontwikkelingen in Polen, die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en de rechten van vrouwen.

De bevoegdheid om wetgeving vast te stellen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met inbegrip van abortus, berust bij de lidstaten, die ook verantwoordelijk zijn voor de bepaling van het gezondheidsbeleid. Het optreden van de Unie kan een aanvulling vormen op de verbetering van de volksgezondheid door middel van voorlichting en onderwijs om de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen en hun acties te ondersteunen. Bij de uitoefening van hun bevoegdheden moeten de lidstaten, waar van toepassing, het recht van de Unie eerbiedigen en hun verplichtingen op het gebied van hun constitutionele grondrechten en hun verbintenissen uit hoofde van het internationaal recht nakomen.

In de EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-2025(2) presenteert de Commissie haar beleidsdoelstellingen inzake gendergelijkheid. De Commissie ondersteunt de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van genderaspecten van gezondheid, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en ondersteunt de lidstaten bij de uitvoering van de desbetreffende Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

De Commissie is ingenomen met de aanneming van de verordening betreffende een algemeen conditionaliteitsregime voor de bescherming van de begroting van de Unie(3), die van toepassing is met ingang van 1 januari 2021, tot vaststelling van de regels die nodig zijn voor de bescherming van de begroting van de Unie in geval van inbreuken op de beginselen van de rechtsstaat in de lidstaten die gevolgen hebben (of kunnen hebben) voor het goed financieel beheer of de bescherming van de financiële belangen van de Unie .

(1)Preambule van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
(2)Een Unie van gelijkheid: Strategie voor gendergelijkheid 2020-2025; COM/2020/152 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152 .
(3)PB L 433I van 22.12.2020, blz. 1.
Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid