Parlamentsfråga - E-005924/2020(ASW)Parlamentsfråga
E-005924/2020(ASW)

Svar från Helena Dalli på Europeiska kommissionens vägnar

EU bygger på värden som utgörs av ”människans okränkbara och oförytterliga rättigheter liksom frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten”[1]. Kommissionen försvarar dem, även i dessa svåra tider.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter utgör kärnan i den grundläggande rätten till jämställdhet. Kommissionen är medveten om den senaste utvecklingen i Polen, som i grunden kan påverka kvinnors hälsa och rättigheter.

De lagstiftande befogenheterna när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive abort, ligger hos medlemsstaterna som också ansvarar för utformningen av hälsopolitiken. Unionens insatser kan komplettera den för att förbättra folkhälsan genom information och utbildning för att främja samarbete mellan medlemsstaterna och stödja deras insatser. Vid utövandet av sina befogenheter måste medlemsstaterna respektera unionsrätten i tillämpliga fall och respektera sina konstitutionella skyldigheter i fråga om grundläggande rättigheter och sina åtaganden enligt internationell rätt.

I EU:s jämställdhetsstrategi 2020–2025[2] beskrivs kommissionens politiska mål för jämställdhet. Kommissionen stöder utbyte av god praxis om könsrelaterade aspekter av hälsa, inbegripet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och stöder medlemsstaterna i genomförandet av de relevanta FN-målen för hållbar utveckling.

Kommissionen välkomnar antagandet av förordningen om en allmän ordning för villkorlighet för skydd av unionens budget[3], som är tillämplig från och med den 1 januari 2021 och i vilken de regler fastställs som är nödvändiga för att skydda unionens budget vid sådana överträdelser av rättsstatsprincipen i medlemsstaterna som påverkar (eller riskerar att påverka) dess sunda ekonomiska förvaltning eller skyddet av unionens ekonomiska intressen .

Senaste uppdatering: 11 mars 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy