Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-006470/2020Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-006470/2020

Et nyligt fremsat lovforslag i Ungarn, der krænker LGBTI-personers rettigheder

Forespørgsel til skriftlig besvarelse  E-006470/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Liesje Schreinemacher (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Jan Huitema (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew), Bart Groothuis (Renew), Malik Azmani (Renew), Billy Kelleher (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Kathleen Van Brempt (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Michal Šimečka (Renew), Birgit Sippel (S&D), Sandro Gozi (Renew), Giuliano Pisapia (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Klára Dobrev (S&D), Csaba Molnár (S&D), Sándor Rónai (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Fredrick Federley (Renew), Dietmar Köster (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Marisa Matias (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Milan Brglez (S&D), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Mario Furore (NI), José Gusmão (GUE/NGL), Aurore Lalucq (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Pierre Karleskind (Renew), Andreas Schieder (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Marianne Vind (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Rosa D'Amato (NI), Hilde Vautmans (Renew), Brando Benifei (S&D), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Frédérique Ries (Renew), Vera Tax (S&D), Daniel Freund (Verts/ALE), Irène Tolleret (Renew), Pina Picierno (S&D), Gabriele Bischoff (S&D)

Den ungarske regering har fremsat to lovforslag om ændring af forfatningen, hvilket omfatter bestemmelser som "moderen er kvinde, faderen er mand", "børn vil blive opfostret ud fra en kristen fortolkning af kønsroller" og "en persons køn defineres som det, der blev fastslået ved fødslen"[1]. Dette lovforslag ville udgøre et indirekte og faktisk forbud mod adoption for par af samme køn. Det ungarske parlaments udvalg for retlige anliggender vedtog også en lov, som vil afskaffe landets ligebehandlingsmyndighed i januar 2021, uden at der er gennemført en konsekvensanalyse eller en offentlig høring, og flytte udvalgets forpligtelser til kommissæren for grundlæggende rettigheder, som tidligere har undladt at gribe ind over for åbenlyse tilfælde af forskelsbehandling[2].

Seneste opdatering: 7. december 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik