Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-006470/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-006470/2020

Παραβίαση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε πρόσφατες προτάσεις νομοσχεδίων στην Ουγγαρία

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006470/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Liesje Schreinemacher (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Jan Huitema (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew), Bart Groothuis (Renew), Malik Azmani (Renew), Billy Kelleher (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Kathleen Van Brempt (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Michal Šimečka (Renew), Birgit Sippel (S&D), Sandro Gozi (Renew), Giuliano Pisapia (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Klára Dobrev (S&D), Csaba Molnár (S&D), Sándor Rónai (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Fredrick Federley (Renew), Dietmar Köster (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Marisa Matias (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Milan Brglez (S&D), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Mario Furore (NI), José Gusmão (GUE/NGL), Aurore Lalucq (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Pierre Karleskind (Renew), Andreas Schieder (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Marianne Vind (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Rosa D'Amato (NI), Hilde Vautmans (Renew), Brando Benifei (S&D), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Frédérique Ries (Renew), Vera Tax (S&D), Daniel Freund (Verts/ALE), Irène Tolleret (Renew), Pina Picierno (S&D), Gabriele Bischoff (S&D)

Η ουγγρική κυβέρνηση έχει προτείνει δύο νομοσχέδια για την τροποποίηση του Συντάγματος, στα οποία περιλαμβάνονται διατάξεις όπως «η μητέρα είναι γυναίκα, ο πατέρας είναι άνδρας», «η ανατροφή των παιδιών θα βασίζεται στη χριστιανική ερμηνεία των ρόλων των φύλων» και «το φύλο ενός ατόμου ορίζεται ως εκείνο που προσδιορίστηκε κατά τη γέννηση»[1]. Τα εν λόγω νομοσχέδια συνιστούν έμμεση και de facto απαγόρευση της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Ομοίως, η Επιτροπή Δικαιοσύνης του Ουγγρικού Κοινοβουλίου ενέκρινε νομοσχέδιο με το οποίο καταργείται ο φορέας ισότητας —η Αρχή Ίσης Μεταχείρισης —έως τον Ιανουάριο του 2021, χωρίς να έχει διενεργηθεί εκτίμηση επιπτώσεων ή να έχει πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση, τα δε καθήκοντά του μεταφέρονται στον Επίτροπο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος σε κατάφωρες περιπτώσεις διακρίσεων κατά το παρελθόν δεν έλαβε μέτρα[2].

Τελευταία ενημέρωση: 7 Δεκεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου