Parlementaire vraag - E-006470/2020Parlementaire vraag
E-006470/2020

Recentelijk in Hongarije voorgestelde wetten die in strijd zijn met de rechten van LGBTI-personen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-006470/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Liesje Schreinemacher (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Jan Huitema (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew), Bart Groothuis (Renew), Malik Azmani (Renew), Billy Kelleher (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Kathleen Van Brempt (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Michal Šimečka (Renew), Birgit Sippel (S&D), Sandro Gozi (Renew), Giuliano Pisapia (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Klára Dobrev (S&D), Csaba Molnár (S&D), Sándor Rónai (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Fredrick Federley (Renew), Dietmar Köster (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Marisa Matias (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Milan Brglez (S&D), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Mario Furore (NI), José Gusmão (GUE/NGL), Aurore Lalucq (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Pierre Karleskind (Renew), Andreas Schieder (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Marianne Vind (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Rosa D'Amato (NI), Hilde Vautmans (Renew), Brando Benifei (S&D), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Frédérique Ries (Renew), Vera Tax (S&D), Daniel Freund (Verts/ALE), Irène Tolleret (Renew), Pina Picierno (S&D), Gabriele Bischoff (S&D)

Met het oog op een grondwetswijziging is de Hongaarse regering met een voorstel gekomen voor twee wetten, met daarin onder meer bepalingen als “de moeder is van het vrouwelijk geslacht, de vader is van het mannelijk geslacht”, “de opvoeding van kinderen geschiedt volgens de christelijke interpretatie van genderrollen” en “het geslacht bij de geboorte bepaalt het geslacht van een persoon”[1]. Adoptie voor koppels van hetzelfde geslacht zou middels deze ontwerpwetgeving indirect en de facto worden verboden. Evenzo heeft de commissie juridische zaken van het Hongaarse parlement een wet aangenomen op grond waarvan de Hongaarse autoriteit voor gelijke behandeling (Equal Treatment Authority; ETA) uiterlijk in januari 2021 wordt afgeschaft, zonder dat er een effectbeoordeling of openbare raadpleging heeft plaatsgevonden. Haar taken worden overgedragen aan de commissaris voor de grondrechten, die eerder heeft verzuimd om actie te ondernemen in flagrante gevallen van discriminatie.[2]

Laatst bijgewerkt op: 7 december 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid