Parlamentná otázka - E-006470/2020Parlamentná otázka
E-006470/2020

Nedávno predložené návrhy zákonov v Maďarsku, ktorými sa porušujú práva LGBTI osôb

Otázka na písomné zodpovedanie  E-006470/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Liesje Schreinemacher (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Jan Huitema (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew), Bart Groothuis (Renew), Malik Azmani (Renew), Billy Kelleher (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Kathleen Van Brempt (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Michal Šimečka (Renew), Birgit Sippel (S&D), Sandro Gozi (Renew), Giuliano Pisapia (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Klára Dobrev (S&D), Csaba Molnár (S&D), Sándor Rónai (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Fredrick Federley (Renew), Dietmar Köster (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Marisa Matias (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Milan Brglez (S&D), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Mario Furore (NI), José Gusmão (GUE/NGL), Aurore Lalucq (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Pierre Karleskind (Renew), Andreas Schieder (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Marianne Vind (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Rosa D'Amato (NI), Hilde Vautmans (Renew), Brando Benifei (S&D), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Frédérique Ries (Renew), Vera Tax (S&D), Daniel Freund (Verts/ALE), Irène Tolleret (Renew), Pina Picierno (S&D), Gabriele Bischoff (S&D)

Maďarská vláda navrhla dva zákony na zmenu ústavy, ktoré obsahujú ustanovenia ako napríklad „matka je ženského pohlavia, otec je mužského pohlavia“, „deti sa budú vychovávať v duchu kresťanského výkladu rodových úloh“ a „rod osoby je definovaný ako pohlavie stanovené pri narodení“[1]. Tieto legislatívne návrhy by znamenali nepriamy a praktický zákaz osvojovania detí pármi rovnakého pohlavia. Rovnako aj výbor pre spravodlivosť maďarského parlamentu prijal návrh zákona, ktorým sa od januára 2021 bez akéhokoľvek posúdenia vplyvu alebo verejnej konzultácie ruší jeho orgán pre rovnosť (orgán pre rovnaké zaobchádzanie) a jeho úlohy sa presunú na komisára pre základné práva, ktorý už v minulosti neprijal opatrenia v prípadoch, keď jasne došlo k diskriminácii[2].

Posledná úprava: 7. decembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia