Pytanie poselskie - E-006592/2020(ASW)Pytanie poselskie
E-006592/2020(ASW)

  Odpowiedź udzielona przez komisarz Stellę Kyriakides w imieniu Komisji Europejskiej

  Komisja jest świadoma ujawnionych w mediach informacji dotyczących produkcji koniny w Argentynie. Komisja przypomina, że ubój rannych koni i klaczy ciężarnych jest dozwolony na mocy przepisów UE, pod warunkiem przestrzegania przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz uznania mięsa tych zwierząt za nadające się do spożycia przez ludzi.

  Komisja podejmuje działania w celu zapewnienia przestrzegania prawodawstwa Unii i spełnienia wymogów dotyczących przywozu mięsa końskiego. Działania te są podejmowane zgodnie z prawodawstwem Unii, a w przypadku państw trzecich również zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii w ramach Światowej Organizacji Handlu.

  Komisja opiera swoje działania na kontrolach urzędowych i wynikach swoich audytów, w tym audytów w Argentynie i innych państwach. W przypadkach stwierdzenia w wyniku audytów niedociągnięć wydano zalecenia dotyczące działań naprawczych, w tym identyfikowalności. Komisja uważnie ocenia działania podejmowane przez państwa i służące realizacji zaleceń. W przypadku Argentyny zalecenia dotyczyły poprawy kontroli urzędowych w punktach odbioru koni, prawidłowego egzekwowania przepisów krajowych dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych oraz właściwego wdrożenia badania poubojowego.

  W szczególności w odniesieniu do Meksyku kontrole wykazały, że konie poddane leczeniu niedopuszczonymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi zostały ubite w celu spożycia przez ludzi i w celu dalszego wywozu do UE. Potwierdziły to wyniki testów przeprowadzonych na granicach UE. W związku z tym UE wprowadziła środki zakazujące przywozu koniny z Meksyku[1]. Przed wznowieniem odnośnego wywozu działania podjęte przez Meksyk w celu usunięcia stwierdzonych niedociągnięć zostaną starannie ocenione.

  Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2021
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności