Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 45kWORD 18k
5. marca 2021
E-006592/2020(ASW)
Odpoveď pani Kyriakidesovej
v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-006592/2020

Komisia má informácie o produkcii konského mäsa v Argentíne, ktoré boli zverejnené v médiách. Komisia pripomína, že zabíjanie ranených koní a gravidných kobýl je podľa právnych predpisov EÚ povolené za predpokladu, že sa dodržiavajú pravidlá týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a mäso zvierat bolo uznané za vhodné na ľudskú spotrebu.

Komisia prijíma opatrenia na zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov Únie a plnenia požiadaviek na dovoz konského mäsa. Uvedené opatrenia sa prijímajú v súlade s právnymi predpismi Únie a v prípade tretích krajín aj v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

Komisia vychádza pri svojich opatreniach z úradných kontrol a výsledkov svojich auditov vrátane auditov v Argentíne a iných krajinách. Ak sa pri auditoch zistia nedostatky, ich výsledkom sú odporúčania nápravných opatrení, a to aj pokiaľ ide o vysledovateľnosť. Komisia starostlivo posudzuje opatrenia, ktoré krajiny prijali na splnenie odporúčaní. V prípade Argentíny sa odporúčania týkali zlepšenia úradných kontrol v zberných strediskách, správneho presadzovania vnútroštátnych právnych predpisov o veterinárnych liekoch a riadneho vykonávania prehliadky post mortem.

Konkrétne pokiaľ ide o Mexiko, sa pri auditoch zistilo, že kone ošetrené nepovolenými veterinárnymi liekmi boli zabité na ľudskú spotrebu a na ďalší vývoz do EÚ. Potvrdili to aj výsledky testov vykonaných na hraniciach EÚ. V dôsledku toho EÚ prijala opatrenia na zákaz dovozu konského mäsa z Mexika(1). Opatrenia prijaté Mexikom na riešenie zistených nedostatkov sa dôkladne posúdia pred obnovením vývozu.

(1)Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/891/EÚ.
Posledná úprava: 17. mája 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia