Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-006592/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-006592/2020

Κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων από εισαγόμενα κρέατα που προέρχονται από κλαπέντα και μη ταυτοποιημένα άλογα από την Αργεντινή

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006592/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (NI), Michal Wiezik (PPE), Jan Huitema (Renew), Mick Wallace (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Martin Buschmann (NI), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Maria Noichl (S&D), Emil Radev (PPE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Clare Daly (GUE/NGL), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Carmen Avram (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Harald Vilimsky (ID), Leszek Miller (S&D), Petras Auštrevičius (Renew), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Vlad Gheorghe (Renew), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Mario Furore (NI), Sylvia Limmer (ID), Virginie Joron (ID), Thomas Waitz (Verts/ALE), Ivo Hristov (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew)

Ένα νέο ντοκιμαντέρ από την AWF|TSB αποκάλυψε ότι η ασφάλεια των τροφίμων από κρέας αλόγου που εισάγεται από την Αργεντινή διατρέχει σοβαρό κίνδυνο, δεδομένου ότι άλογα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί και/ή δεν φέρουν σήμανση και κλεμμένα άλογα με πλαστά έγγραφα εισέρχονται συστηματικά στην τροφική αλυσίδα μέσω κέντρων συγκέντρωσης και σφαγείων.

Τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα που εφαρμόζονται προκαλούν ανησυχία, καθώς άρρωστα και τραυματισμένα άλογα, κυοφορούσες φοράδες και άλογα με άγνωστο ιστορικό όσον αφορά τη χορήγηση φαρμάκων εισέρχονται ανεξέλεγκτα στην τροφική αλυσίδα. Οι επίσημοι έλεγχοι της ΕΕ επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν ζητήματα ιχνηλασιμότητας.

Πρόσφατες έρευνες, που περιλαμβάνονται σε αυτό το ντοκιμαντέρ, αποδεικνύουν ότι η επικαιροποιημένη νομοθεσία της Αργεντινής σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την καλή διαβίωση των ζώων δεν έχει αλλάξει την κατάσταση αυτή.

Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων από κρέας μη ταυτοποιημένων, κλαπέντων, άρρωστων και τραυματισμένων αλόγων που εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα και εισάγεται στην ΕΕ, και πώς αξιολογεί τους κινδύνους μόλυνσης που προκύπτουν από την παραμονή αλόγων κοντά σε στοίβες σφαγίων στα κέντρα συγκέντρωσης;

Είναι σε θέση η Επιτροπή να αμφισβητήσει τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ και στον συνημμένο φάκελο και, εάν όχι, είναι έτοιμη να αναστείλει αμέσως τις εισαγωγές κρέατος αλόγου από την Αργεντινή;

Γιατί οι ενέργειες της Επιτροπής όσον αφορά το κρέας αλόγου της Αργεντινής και του Μεξικού ήταν τόσο διαφορετικές, δεδομένων των πολύ όμοιων πορισμάτων των ελέγχων της ΕΕ και στις δύο χώρες;

Βουλευτές που στηρίζουν την ερώτηση[1]

Τελευταία ενημέρωση: 21 Δεκεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου