Fill ar thairseach Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 52kWORD 11k
3 Nollaig 2020
E-006592/2020
Ceist i gcomhair freagra i scríbhinn  E-006592/2020
ar an gCoimisiún
Riail 138
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (NI), Michal Wiezik (PPE), Jan Huitema (Renew), Mick Wallace (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Martin Buschmann (NI), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Maria Noichl (S&D), Emil Radev (PPE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Clare Daly (GUE/NGL), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Carmen Avram (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Harald Vilimsky (ID), Leszek Miller (S&D), Petras Auštrevičius (Renew), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Vlad Gheorghe (Renew), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Mario Furore (NI), Sylvia Limmer (ID), Virginie Joron (ID), Thomas Waitz (Verts/ALE), Ivo Hristov (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew)
 Freagra i scríbhinn 
 Ábhar: Na rioscaí sábháilteachta bia a bhaineann le feoil ó chapaill ghoidte agus ó chapaill neamhaitheanta ón Airgintín

Léirítear i gclár faisnéise nua ó AWF|TSB go mbaineann riosca tromchúiseach ó thaobh sábháilteacht bia de le feoil capaill a allmhairítear ón Airgintín, ós rud é go bhfuil capaill neamhaitheanta agus/nó capaill gan clibeanna aitheantais agus capaill ghoidte le doiciméid bhrionnaithe ag dul isteach sa bhiashlabhra ar bhonn struchtúrach trí ionaid tionóil agus seamlais.

Is cúis imní iad na caighdeáin sláintíochta agus fíteashláintíochta atá á gcur i bhfeidhm, ós go bhfuil capaill atá breoite agus gortaithe, láracha torracha agus capaill nach bhfuil fios ar a gcúlra ó thaobh drugaí de, ag dul isteach sa bhiashlabhra gan aon rialú a bheith á dhéanamh ina leith. Tá sé dearbhaithe ag iniúchtaí oifigiúla AE gur ann do shaincheisteanna ó thaobh inrianaitheachta de.

Leis na himscrúduithe a rinneadh le déanaí, a áirítear sa chlár faisnéise seo, cruthaítear nár cuireadh aon athrú ar an staid seo le dlíthe nuashonraithe na hAirgintíne maidir le inrianaitheacht agus leas ainmhithe.

Cén chaoi a ndéanann an Coimisiún measúnú ar na rioscaí sábháilteachta bia a bhaineann le feoil ó chapaill neamhaitheanta, ghoidte, bhreoite agus ghortaithe atá ag dul isteach sa bhiashlabhra agus atá á hallmhairiú chuig AE, agus cén chaoi a ndéanann sé measúnú ar na rioscaí ó thaobh éillithe de a thagann as capaill a bheith á gcoinneáil gar do charnáin conablach ag na hionaid tionóil?

An bhfuil an Coimisiún in ann an fhaisnéis a léirítear sa chlár faisnéise agus sa sainchomhad lena ngabhann a dhíospóid, agus muna bhfuil, an bhfuil an Coimisiún réidh chun allmhairí feola capaill ón Airgintín a fhionraí láithreach bonn?

Cén fáth a raibh gníomhaíochtaí an Choimisiúin maidir le feoil capaill ón Airgintín agus ó Mheicsiceo chomh héagsúil o chéile, i bhfianaise na dtorthaí ar iniúchtaí AE sa dá thír a bhí thar a bheith cosúil le chéile?

Cuiditheoirí(1)

(1)Tá cuidiú tugtha ag Feisirí seachas na húdair don cheist seo: Ivan Vilibor Sinčić (NI), Eleonora Evi (Verts/ALE), Annika Bruna (ID)
Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 21 Nollaig 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais