Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 60kWORD 18k
23 март 2021 г.
E-006842/2020(ASW)
Отговор, даден от г-жа Кириакиду
от името на Европейската комисия
Позоваване на въпроса: E-006842/2020

Комисията подкрепя държавите членки при инвестирането в системите за първична медицинска помощ чрез предоставяне на финансиране и повишаване на знанията във връзка с процеса на създаване на политики. Първичната медицинска помощ е предпоставка за по-доброто функциониране на здравните системи, които са от решаващо значение за устояването на кризи, включително на кризата, причинена от пандемията от COVID-19.

Предизвикателствата пред първичната медицинска помощ в различните държави членки са посочени в докладите по държави в рамките на европейския семестър(1). Първичната медицинска помощ е една от областите, представени в здравните профили на държавите в рамките на цикъла „Състояние на здравеопазването в ЕС“(2), и е една от темите на придружаващия го доклад за 2017 г.(3). Докладът, който уважаемите членове на Европейския парламент посочват във въпроса си, е резултат от работата на експертната група на Комисията по оценяване на функционирането на здравните системи(4), която разработи концепция за измерване на ефективността на първичната медицинска помощ.

За своите инвестиции в първична медицинска помощ държавите членки могат да използват различните инструменти на Съюза за финансиране, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове(5). Държавите членки вземат предвид и Механизма за възстановяване и устойчивост(6) с цел оказване на подкрепа на реформите и инвестициите в системата на здравеопазването.

Комисията финансира проекти като SIROCCO Exchange(7) и VIGOUR(8), както и наскоро стартиралото съвместно действие за въвеждане на цифровизирани интегрирани грижи, насочени към отделния човек(9). С тях се насърчават най-добрите практики за интегриране на здравните грижи, при което първичната медицинска помощ играе ключова роля. Подкрепата за укрепването на сектора на първичната медицинска помощ е едно от възможните допустими действия в рамките на програмата „EU4Health“ за периода 2021‐2027 г.(10).

Въвеждането на по-добри системи за информация и наблюдение е част от действията за изграждане на силен Европейски здравен съюз(11).

(1)https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/winter-package_bg
(2)https://ec.europa.eu/health/state/summary_bg
(3)https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2017_companion_en.pdf
(4)https://ec.europa.eu/health/systems_performance_assessment/overview_bg
(5)https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/funding/
(6)https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_bg .
(7)https://www.sciroccoexchange.com/
(8)https://vigour-integratedcare.eu/
(9)https://www.kronikgune.org/en/kronikgune-leads-the-jadecare-joint-action-at-european-level-with-the-participation-of-48-organisations-from-17-european-countries/
(10)https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_bg
(11)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0724&from=EN
Последно осъвременяване: 11 май 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност