Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-006993/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-006993/2020

  Απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει σύμβαση στην BlackRock για μελέτη με αντικείμενο την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση στόχων (ΠΚΔ) στους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006993/2020
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 138 του Κανονισμού
  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Dietmar Köster (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Salima Yenbou (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Elena Kountoura (GUE/NGL), Benoît Biteau (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Delara Burkhardt (S&D)

  Στις 23 Νοεμβρίου 2020 η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια δημοσιοποίησε την απόφασή της σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει σύμβαση στην BlackRock για μελέτη με αντικείμενο την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση στόχων (ΠΚΔ) στους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ[1]. Η Διαμεσολαβήτρια αναφέρει ότι το έγγραφο εσωτερικής καθοδήγησης της Επιτροπής έχει σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την παροχή επαρκούς σαφήνειας στο προσωπικό της σχετικά με το ζήτημα της εκτίμησης συγκρούσεων συμφερόντων. Η Διαμεσολαβήτρια αναφέρει επίσης ότι η υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των αιτούντων δεν απαλλάσσει την Επιτροπή από την υποχρέωσή της να εξετάζει με κριτικό πνεύμα όλους τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την εκτέλεση μιας σύμβασης, οι οποίοι δεν ισχύουν στο σύνολό τους εξίσου για κάθε προσφέρουσα εταιρεία. Η Διαμεσολαβήτρια καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να επιδείξει μεγαλύτερη επαγρύπνηση και ότι η απόφασή της να αναθέσει τη σύμβαση στη BlackRock δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε εύλογη αμφιβολία ως προς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.

  Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιανουαρίου 2021
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου