Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 41kWORD 17k
13. apríla 2021
E-000363/2021(ASW)
Odpoveď pána Reyndersa
v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-000363/2021

Nad rámec konkrétnych pravidiel EÚ alebo vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa prípustnosti a transparentnosti zmien v zmluvách o spotrebiteľských úveroch alebo o hypotekárnych úveroch sa v smernici 93/13/EHS(1) vyžaduje aj to, aby boli podmienky v spotrebiteľských zmluvách spravodlivé a sformulované zrozumiteľne. Aby boli existujúce zmluvné podmienky, podmienky ustanovujúce postup týkajúci sa zmien zmluvy a nové zmluvné podmienky, ktoré z nej vyplývajú, platné, musia spĺňať požiadavky na transparentnosť a spravodlivosť podľa tejto smernice tak, ako ich vykladá Súdny dvor Európskej únie. Podrobné informácie o príslušnej judikatúre možno nájsť v oddiele 3 usmernenia Komisie(2) k smernici 93/13/EHS.

V smernici 2008/48/ES(3) o poskytovaní nezabezpečených pôžičiek spotrebiteľom vo výške od 200 EUR do 75 000 EUR sa stanovujú pravidlá týkajúce sa informácií poskytovaných pred uzavretím zmluvy. V tejto smernici sa takisto stanovuje, že v príslušných prípadoch musí byť spotrebiteľ informovaný o každej zmene úrokovej sadzby úveru, a to skôr, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

V smernici 2014/17/EÚ(4) o zmluvách vzťahujúcich sa na úvery pre spotrebiteľov, ktoré sú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti alebo iným spôsobom a ktoré sa týkajú nehnuteľností určených na bývanie, sa stanovujú pravidlá týkajúce sa najmä zásad obchodného správania a zverejňovania informácií spotrebiteľom. V smernici sa takisto vyžaduje, aby veriteľ informoval spotrebiteľa o každej zmene úrokovej sadzby úveru. V prípade, že zmena zmluvných podmienok vedie k uzavretiu novej zmluvy, musia byť splnené požiadavky smernice o nových zmluvách.

Komisia sleduje vykonávanie práva EÚ v členských štátoch. Komisia posúdi všetky informácie týkajúce sa slovenských právnych predpisov z hľadiska ich súladu s právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa a v prípade potreby bude túto záležitosť riešiť so slovenskými orgánmi(5).

(1)Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29). Zmluvné podmienky, ktoré by sa mohli považovať za nekalé vo všetkých prípadoch, možno nájsť v prílohe I k smernici, najmä v oddiele 1 písm. j) a k), ako aj oddiele 2 písm. b), ktoré sa týkajú jednostranných zmien zo strany predajcu alebo dodávateľa.
(2)Oznámenie Komisie – Usmernenie k výkladu a uplatňovaniu smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách [Ú. v. EÚ C 323, 27.9.2019, s. 4 – 92, COM(2019) 5325 final].
(3)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66).
(4)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34 – 85).
(5)Oznámenie Komisie – Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva, C/2016/8600 (Ú. v. EÚ C 18, 19.1.2017).
Posledná úprava: 26. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia