Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 34kWORD 18k
15. april 2021
E-001008/2021(ASW)
Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne
af Stella Kyriakides
Forespørgslens reference: E-001008/2021

For at sikre et højt niveau for beskyttelse af sundhed og forbrugerinteresser skal alle fødevareenzymer underkastes en sikkerhedsevaluering, som udføres af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), og godkendes af Kommissionen, inden de optages på en EU-liste. EU-listen vil blive udarbejdet, når EFSA har afgivet udtalelse om hvert af de enzymer, der er opført i registret(1). EFSA's vurderinger vil ikke blive afsluttet før ved udgangen af 2023. Indtil EU-listen er udarbejdet, finder medlemsstaternes nationale bestemmelser om anvendelse af enzymer anvendelse.

I henhold til EU-lovgivningen(2) skal fødevareenzymer opføres på ingredienslisten. Det er kun muligt at udelade enzymer, hvis i) de udelukkende er til stede i en fødevare, fordi de fandtes i en eller flere af ingredienserne i den pågældende fødevare, såfremt de ikke har nogen teknologisk funktion i færdigvaren, eller ii) de anvendes som tekniske hjælpestoffer. En sådan udeladelse er kun mulig, hvis disse enzymer ikke er opført i bilag II til forordning (EU) nr. 1169/2011, som indeholder en liste over stoffer eller produkter, der forårsager allergier eller intolerans. Kommissionen mener, at de nuværende bestemmelser er tilfredsstillende, da de sikrer mærkning af enzymer, der har en teknologisk funktion i færdigvaren, f.eks. hvis de er varmestabile, og under alle omstændigheder hvis de forårsager allergier eller intolerans. Denne mærkning er fødevareproducentens ansvar.

Anvendelsen af enzymer, herunder enzymer, der anvendes som tekniske hjælpestoffer, må ikke vildlede forbrugeren. Dette vil blive kontrolleret i det enkelte tilfælde, inden de optages på EU-listen. Desuden indeholder lovgivningen(3) bestemmelser om, at EU-listen om nødvendigt skal omfatte særlige krav for at sikre, at forbrugeren oplyses om fødevarens fysiske tilstand eller den særlige behandling, den har undergået.

(1)https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_enzymes_register.pdf
(2)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).
(3)Artikel 7, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1332/2008.
Seneste opdatering: 20. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik