Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-001135/2021(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-001135/2021(ASW)

Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αίτηση για νέα ή τροποποιημένη άδεια, της οποίας προηγείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βάσει της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)[1], θα πρέπει να υποβληθεί σε περίπτωση τροποποίησης υφιστάμενου έργου που περιλαμβάνει εργασίες ή άλλες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον η οποία λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσης ή της κλίμακάς της ενέχει κινδύνους που είναι παρόμοιοι, όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, με εκείνους που ενέχει το ίδιο το έργο.

Η οδηγία ΕΠΕ θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν στο ενδιαφερόμενο κοινό έγκαιρες και ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού εύλογου χρονικού διαστήματος για τα διάφορα στάδια της συμμετοχής . Το χρονικό διάστημα για τη διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με την περιβαλλοντική έκθεση δεν είναι μικρότερο των 30 ημερών (άρθρο 6 παράγραφος 7). Τα έργα που εγκρίνονται με νομοθετική διαδικασία δύνανται να εξαιρεθούν από τις διατάξεις που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση αν η νομοθετική διαδικασία πληροί τους στόχους της οδηγίας ΕΠΕ (άρθρο 2 παράγραφος 5) και με την επιφύλαξη της διασυνοριακής διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας ΕΠΕ.

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, τα εθνικά διοικητικά και/ή δικαστικά όργανα των κρατών μελών είναι κυρίως υπεύθυνα για την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ, καθώς και για την επαλήθευση της συμμόρφωσης μεμονωμένων έργων και την παροχή των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου