Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 44kWORD 19k
28 Ιουνίου 2021
E-001357/2021(ASW)
Απάντηση της κ. Gabriel
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001357/2021

Το σχολικό έτος 2020-2021 έχουν εγγραφεί 11 830 παιδιά μετανάστες σε ελληνικά σχολεία. Από αυτά: τα 3 142 είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Δομές υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων»· τα 7 535 είναι εγγεγραμμένα σε σχολεία χωρίς τάξεις υποδοχής· και τα 1 153 είναι εγγεγραμμένα σε σχολεία με τάξεις υποδοχής.

Η οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής(1) προβλέπει ότι τα ανήλικα παιδιά που υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση στην εκπαίδευση υπό όρους παρόμοιους με τους ημεδαπούς εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους(2). Επιπλέον, βάσει της οδηγίας για την αναγνώριση των προσόντων(3), τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλους τους ανηλίκους στους οποίους χορηγείται διεθνής προστασία, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς. Κατά την εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην εκπαίδευση που κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα(4), μεταξύ άλλων στην πρόσφατα εγκριθείσα στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, ότι απαιτείται πρόσθετη και στοχευμένη προστασία και στήριξη για τα παιδιά μετανάστες, μεταξύ άλλων και στην εκπαίδευση. Το σχέδιο δράσης για την ένταξη και τη συμπερίληψη(5) περιλαμβάνει επίσης μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι περισσότερα παιδιά μετανάστες συμμετέχουν σε υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να αξιοποιήσουν πλήρως τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη προγραμμάτων και μέτρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση και συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές. Η πρόσφατα συσταθείσα Ευρωπαϊκή Ειδική Ομάδα για τη Διαχείριση της Μετανάστευσης στην Ελλάδα συνεδριάζει τακτικά για να διευκολύνει την πρόσβαση όλων των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

(1)Άρθρο 14 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013.
(2)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0033 ; Η αναδιατύπωση της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής που, επί του παρόντος, συζητείται από τους συννομοθέτες από το 2016 θα επιφέρει πιο εναρμονισμένους κανόνες και βελτιωμένες συνθήκες υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης πρόσβασης των παιδιών μεταναστών στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, η Επιτροπή καλεί τους συννομοθέτες να εγκρίνουν την παρούσα πρόταση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.
(3)Άρθρο 27 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011.
(4)Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, «Η προστασία των παιδιών-μεταναστών», COM(2017) 211 final Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού» [COM(2021) 142 τελικό ].
(5)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:758:FIN
Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου