Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-001496/2021(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-001496/2021(ASW)

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών, η Επιτροπή πρότεινε την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA)[1], η οποία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και στην ενίσχυση της λογοδοσίας των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την προτεινόμενη DSA, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα υπόκεινται σε σαφές νομικό πλαίσιο.

Αναγνωρίζοντας ότι θα πρέπει να τηρείται η ελευθερία των επιγραμμικών πλατφορμών να συνάπτουν συμβάσεις, η προτεινόμενη DSA προστατεύει τους χρήστες από τον αυθαίρετο έλεγχο του περιεχομένου. Θα υποχρεώνει τις επιγραμμικές πλατφόρμες να ακολουθούν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις πολιτικές, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη[2]. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης κανόνες για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες σχετικά με την αξιολόγηση και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν τα συστήματά τους στην ελευθερία της έκφρασης.

Η πρόταση DSA δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αμφισβητούν τις αποφάσεις των πλατφορμών για αφαίρεση περιεχομένου, ακόμη και όταν βασίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις των πλατφορμών. Οι χρήστες θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην πλατφόρμα, να επιλέγουν εξωδικαστική επίλυση διαφορών ή να προσφεύγουν στα δικαστήρια. Η προτεινόμενη DSA θεσπίζει σύνολο κανόνων και προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ένα πανευρωπαϊκό σύστημα επιβολής και πλαίσιο διακυβέρνησης θα διασφαλίζουν την εποπτεία και την ενιαία εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση.

Αναγνωρίζοντας ότι η δημοκρατία απαιτεί πιο αποφασιστική δράση για τη διατήρηση του ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου, το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία[3] ανακοίνωσε διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, την ανάπτυξη σχετικών προτύπων λογοδοσίας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες και την προώθηση του σεβασμού στον δημόσιο διάλογο.