Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-002505/2021(ASW)Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-002505/2021(ASW)

Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne af Ylva Johansson

Kommissionen beklager tabet af menneskeliv og står ved sin overbevisning, at det er en moralsk pligt såvel som en retlig forpligtelse for medlemsstaterne i henhold til folkeretten at redde liv til søs. Koordineringen af eftersøgnings‐ og redningsaktioner henhører under de nationale myndigheders kompetence, og Kommissionen er ikke operationelt involveret.

Hvad angår det libyske eftersøgnings‐ og redningsområde har Kommissionen ingen kompetence til at erklære eller definere sådanne områder.

Uddannelse af den libyske kystvagt, herunder i overholdelse af menneskerettighederne, er en del af de aktiviteter, der indgår i mandatet for EUNAVFOR MED IRINI, under den forudsætning, at de libyske myndigheder giver den nødvendige tilladelse. Under sit nylige besøg i Tripoli understregede Europa-Kommissionens kommissær med ansvar for migration og indre anliggender den grundlæggende betydning af en fælles indsats for at bekæmpe migrantsmugling — et standpunkt som Libyens nye midlertidige enhedsregering tilslutter sig. Denne sag vil blive fulgt nøje i de kommende måneder.

Hvad angår spørgsmålet fra de ærede medlemmer om koordineringen mellem Det Europæiske Agentur for Grænse‐ og Kystbevogtning (Frontex) og de kompetente myndigheder i kyststaterne i det centrale Middelhavsområde, henhører en sådan koordinering under Frontex' ansvarsområde. Kommissionen har derfor anmodet agenturet om at fremsende de forespurgte oplysninger og vil sende agenturets svar til de ærede medlemmer, så snart det foreligger.

Seneste opdatering: 3. august 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik