Parlamendi esitatud küsimus - E-002675/2021Parlamendi esitatud küsimus
E-002675/2021

Kultuurilise mitmekesisuse ja Euroopa infosisu kaitse audiovisuaalsektoris

Kirjalikult vastatav küsimus  E-002675/2021
komisjonile
Kodukorra artikkel 138
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák (PPE), Franc Bogovič (PPE), Sven Schulze (PPE), Tomasz Frankowski (PPE), Pernille Weiss (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Andrus Ansip (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Elżbieta Kruk (ECR), Dace Melbārde (ECR), Cyrus Engerer (S&D), Angelika Niebler (PPE)

Audiovisuaal- ja filmisektor kannatab COVID-19 pandeemia tõttu jätkuvalt majandushäirete all. Selle sektori pikaajalise edu ja majandusliku elujõulisuse jaoks on otsustava tähtsusega sektori ettevõtlusvabaduse säilitamine eesmärgiga jõuda kokkuleppele täieliku territoriaalse ainuõiguse suhtes, et tagada sisu optimaalne rahastamine ja levitamine.

Ainuõiguslik territoriaalne litsentsimine soodustab investeeringuid infosisu tootmisse ja mitmesugustesse levitamise ärimudelitesse. See ärimudel ei ole Euroopale ainuomane. Territoriaalse ainulitsentsimise ja ettevõtlusvabaduse kahjustamine individuaalse ja kohandatud rahastamis- ja levitamiskorra tagamiseks avaldaks negatiivset mõju filmi- ja audiovisuaalsektorile ning tarbijate heaolule, piirates pakutavat sisu ja teenuseid.

Toetaja[1]

Viimane päevakajastamine: 31. mai 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika