Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 55kWORD 10k
8 юни 2021 г.
E-003027/2021
Въпрос с искане за писмен отговор  E-003027/2021
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Ivan Štefanec (PPE), Peter Pollák (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Angel Dzhambazki (ECR), Esther de Lange (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Gianna Gancia (ID), Pietro Fiocchi (ECR), Radan Kanev (PPE), Barbara Thaler (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Markus Pieper (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Romana Tomc (PPE), Mazaly Aguilar (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jorge Buxadé Villalba (ECR)
 Писмен отговор 
 Относно: Защита на европейските производители на алуминий от нелоялни търговски практики от страна на Китай

Вносът на алуминий от държави извън ЕС подлежи на вносно мито в размер на 7,5 %. За продукти от този материал обаче, като например офсетни плаки, състоящи се от 99 % алуминий, митото е 0 %. В днешно време на европейския пазар започват да навлизат продукти от китайския пазар на дъмпингови цени, занижени още повече чрез държавни субсидии, като по този начин се застрашават европейските производители.

Това представлява значителна заплаха, по-специално за малките и средните предприятия (МСП), които са гръбнакът на икономиката на ЕС и създават 70 % от работните места в рамките на вътрешния пазар. Във всички стратегически документи Комисията ясно очертава подкрепата и защитата на МСП срещу нелоялни практики, дъмпинг и злоупотреба със субсидии.

1. През последните месеци много държави, включително Индия и Египет, увеличиха митата си с между 12 % и 24 % в резултат на заплахата от дъмпинг. С оглед на посоченото по-горе Комисията възнамерява ли да увеличи митническата ставка от 7,5 %?

2. Планира ли Комисията да разшири портфейла от стоки, подлежащи на облагане с мита, така че да обхване алуминиевите продукти за крайни потребители, и ако да, кога и до каква степен?

3. Какви допълнителни мерки подготвя Комисията, за да защити МСП от китайските практики на дъмпинг и субсидиране?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 21 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност