Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 51kWORD 10k
8. júna 2021
E-003027/2021
Otázka na písomné zodpovedanie  E-003027/2021
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Ivan Štefanec (PPE), Peter Pollák (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Angel Dzhambazki (ECR), Esther de Lange (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Gianna Gancia (ID), Pietro Fiocchi (ECR), Radan Kanev (PPE), Barbara Thaler (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Markus Pieper (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Romana Tomc (PPE), Mazaly Aguilar (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jorge Buxadé Villalba (ECR)
 Písomná odpoveď 
 Vec: Ochrana európskych výrobcov hliníka pred nekalými obchodnými praktikami Číny

Dovoz hliníka z krajín mimo EÚ podlieha dovoznému clu vo výške 7,5 %. Avšak clo v prípade výrobkov vyrobených z tohto materiálu, ako sú ofsetové platne pozostávajúce z 99 % hliníka, je 0 %. V súčasnosti výrobky z čínskeho trhu začínajú prenikať na európsky trh za dumpingové ceny, ktoré ešte viac stláčajú štátne dotácie, čo ohrozuje európskych výrobcov.

Predstavuje to veľkú hrozbu najmä pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré sú oporou hospodárstva EÚ a vytvárajú 70 % pracovných miest na vnútornom trhu. Vo všetkých strategických dokumentoch Komisia jasne načrtáva podporu a ochranu MSP pred nekalými praktikami, dumpingom a zneužívaním subvencií.

1. V posledných mesiacoch mnohé krajiny vrátane Indie a Egypta zvýšili svoje clá o 12 % až 24 % v dôsledku hrozby dumpingu. Má Komisia vzhľadom na uvedené skutočnosti v úmysle zvýšiť colnú sadzbu zo 7,5 %?

2. Plánuje rozšíriť portfólio komodít podliehajúcich clám na hliníkové výrobky pre koncových používateľov a ak áno, kedy a do akej miery?

3. Aké ďalšie opatrenia pripravuje na ochranu MSP pred čínskymi dumpingovými a subvenčnými praktikami?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 21. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia