Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-003061/2021(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-003061/2021(ASW)

Κοινή απάντηση της κ. Johansson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

23.9.2021

Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και η τοποθέτηση υποδομών αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν[1], η διέλευση των εξωτερικών συνόρων μπορεί να πραγματοποιείται μόνο στα σημεία διέλευσης των συνόρων και ο έλεγχος των συνόρων θα πρέπει να διενεργείται με επαγγελματισμό και σεβασμό και να είναι ανάλογος προς τους επιδιωκόμενους στόχους.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αποδοτικά και αναλογικά μέσα με βάση τις αναλύσεις κινδύνου, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, ο έλεγχος των συνόρων πρέπει να ασκείται με αναλογικό τρόπο, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπροώθησης, και χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των αιτούντων διεθνή προστασία. Η χρήση οποιωνδήποτε συσκευών θα πρέπει να ρυθμίζεται σε σχέση με τα εν λόγω κριτήρια.

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις ακουστικές συσκευές μεγάλης εμβέλειας, ή «ακουστικά κανόνια», που αναφέρονται από τα μέσα ενημέρωσης. Οι εν λόγω συσκευές δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ από τις δυνάμεις τους στην περιοχή της συνοριακής γραμμής του Έβρου σε σχέση με δραστηριότητες επιτήρησης των συνόρων.

Η Επιτροπή στηρίζει οικονομικά τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014[2] προβλέπει ότι οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο αυτό πρέπει να υλοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Εάν εντοπιστούν μη επιλέξιμες δαπάνες, ανακτώνται οι παρατύπως δαπανηθέντες πόροι της ΕΕ. Η Επιτροπή δεν χρηματοδοτεί ακουστικές συσκευές μεγάλης εμβέλειας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο[3], η Επιτροπή προτείνει ένα αξιοπρεπές και ανθρώπινο σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης, το οποίο θα περιλαμβάνει ταχείες και δίκαιες διαδικασίες και μηχανισμό παρακολούθησης στα εξωτερικά σύνορα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου