Parlamento klausimas - E-003061/2021(ASW)Parlamento klausimas
E-003061/2021(ASW)

Y. Johansson bendras atsakymas Europos Komisijos vardu

23.9.2021

ES išorės sienų valdymas ir infrastruktūros įrengimas yra valstybių narių atsakomybė. Pagal Šengeno sienų kodeksą[1] išorės sieną galima kirsti tik sienos perėjimo punkte, o sienų kontrolė turėtų būti vykdoma profesionaliai, pagarbiai ir proporcingai siekiamiems tikslams.

Komisija ragina valstybes nares naudotis veiksmingomis ir proporcingomis rizikos analize, bendradarbiavimu ir keitimusi informacija grindžiamomis priemonėmis. Pagal ES teisę sienų kontrolė turi būti vykdoma proporcingai, gerbiant pagrindines teises, įskaitant žmogaus orumą, laikantis negrąžinimo principo ir nepažeidžiant tarptautinės apsaugos prašančių asmenų teisių. Bet kokie prietaisai turi būti naudojami atsižvelgiant į šiuos kriterijus.

Komisija pasiteiravo Graikijos valdžios institucijų apie žiniasklaidos pranešimus apie ilgo nuotolio akustinius įrenginius arba garsines patrankas. Jų pajėgos, vykdydamos sienų stebėjimo veiklą, šių prietaisų niekada nenaudojo Evro pasienio zonoje.

Komisija Vidaus saugumo fondo lėšomis remia valstybes nares, kad būtų pagerintas ES išorės sienų valdymas. Reglamente (ES) Nr. 513/2014[2] nustatyta, kad šio fondo finansuojami veiksmai turi būti įgyvendinami visapusiškai laikantis ES pagrindinių teisių chartijos. Aptikus netinkamų finansuoti išlaidų, netinkamai išleistos ES lėšos susigrąžinamos. Komisija Graikijoje nefinansuoja ilgo nuotolio akustinių įrenginių.

Pagal Migracijos ir prieglobsčio paktą[3] Komisija siūlo orią ir humanišką migracijos valdymo sistemą, įskaitant greitas ir sąžiningas procedūras ir stebėsenos mechanizmą prie išorės sienų, kad būtų užtikrinta atitiktis ES teisei.

Atnaujinta: 2021 m. lapkričio 16 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika