Parlamentsfråga - E-003061/2021(ASW)Parlamentsfråga
E-003061/2021(ASW)

Samlat svar från Ylva Johansson på Europeiska kommissionens vägnar

23.9.2021

Förvaltningen av EU:s yttre gränser och anläggande av infrastruktur är medlemsstaternas ansvar. Enligt kodexen om Schengengränserna[1] får de yttre gränserna endast passeras vid gränsövergångsställena och gränskontrollerna ska utföras på ett professionellt och respektfullt sätt samt stå i proportion till de syften som eftersträvas.

Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att använda effektiva och proportionella instrument som bygger på riskanalys, samarbete och informationsutbyte. Enligt EU-lagstiftningen ska gränskontroll utövas på ett proportionellt sätt, med respekt för de grundläggande rättigheterna, inbegripet människans värdighet, i enlighet med principen om non-refoulement och utan att det påverkar rättigheterna för personer som ansöker om internationellt skydd. All användningen av utrustning bör ske i enlighet med dessa kriterier.

Kommissionen har frågat ut de grekiska myndigheterna om de akustiska anordningar med lång räckvidd, eller ”ljudkanoner”, som det rapporterats om i media. Dessa anordningar har aldrig använts av grekisk polis i samband med gränsövervakning i området Evros.

Kommissionen stöder medlemsstaterna ekonomiskt för att förbättra förvaltningen av EU:s yttre gränser inom ramen för fonden för inre säkerhet. Enligt förordning (EU) nr 513/2014[2] ska åtgärder som finansieras genom denna fond genomföras i full överensstämmelse med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Om icke stödberättigande utgifter upptäcks, återkrävs de felaktigt använda EU-medlen. Kommissionen finansierar inte akustiska anordningar med lång räckvidd i Grekland.

Inom ramen för pakten för migration och asyl[3] främjar kommissionens ett värdigt och humant system för migrationshantering, inbegripet snabba och rättvisa förfaranden och en övervakningsmekanism vid de yttre gränserna för att se till att EU-lagstiftningen följs.

Senaste uppdatering: 5 oktober 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy